Search form

Romanos 1:21

21Ta va̱ꞌará náꞌá ná ña̱ ió Ndios, tído ko̱ ndáño̱ꞌo taꞌon ñaá ná táto̱ꞌon ki̱ꞌo kánian kee na, ta ni ko̱ náki̱ꞌo na ndivéꞌe noo̱ ná. Diꞌa xíni̱ ndi ku̱ú vá ña̱ꞌa ko̱ chóon nákani ini na̱, ta ni̱ ndu̱káxí nío̱ ná, chi̱ ni̱ na̱kuíi̱n naá vá ña̱xintóni̱ ná.