Search form

Romanos 1:5

5Ta saꞌa̱ Jesús ni̱ niꞌi̱ ndú ña̱ mani̱ ña̱ kakuu ndu apóstol, dá kaneꞌe ndu to̱ꞌon na no̱ó ña̱yuu ndéi iin níí kúú ñayuú yóꞌo, dá natiin kuu̱ ná ña̱ñóꞌó sa̱ꞌá ña̱ kandeé iní ñaá ná, ta kueídóꞌo ñaá ná.