Search form

Romanos 2:22

22Ta dánaꞌa̱ ndo̱ ña̱ ko̱ kánian ya̱ꞌa na kee na kua̱chi xíꞌín na̱ ko̱ kúú yíi̱ ná o ñadiꞌí na̱. Ta, ¿ndiva̱ꞌa kée ii̱ ri mií ndó dión? Tá miía̱n ndaa̱ ndisa káñóꞌó ndó yoko̱, ¿ndiva̱ꞌa ko̱kuꞌu ndó ini veꞌe ño̱ꞌa̱n, ta kíꞌin kuíꞌíná ndó ña̱ kui̱ká ñóꞌo inia̱n?