Search form

Romanos 2:5

5Tído sa̱ꞌá ña̱ kúú ndó ña̱yuu saá ini, ta sa̱ꞌá ña̱ ko̱ kóni̱ ndo̱ nandikó ini ndo̱ sa̱ꞌá kua̱chi kée ndó, sa̱ꞌá ño̱ó ndukua̱ꞌá ka̱ ví ta̱ndóꞌó ndoꞌo ndó tá ná kasandaá kuu̱ kasaa̱ Ndios keyíko̱ ndaa̱ na̱ sa̱ꞌá ndidaá ña̱yuu,