Search form

Romanos 3

1Ta, ¿á iin ña̱ ndáya̱ꞌi kíán ña̱ kúú yó na̱ Israel? Ta, ¿á iin ña̱ ndáya̱ꞌi kíán ña̱ ni̱ taꞌa̱nda̱ ñíi̱ yo̱ viti? 2Jaa̱n, ña̱ ndáya̱ꞌi nda̱ꞌo kíán, chi̱ chíndeé nda̱ꞌo ña yo̱. Ta mií ña̱ ndáya̱ꞌi cháá ka̱ kía̱n ni̱ xi̱ꞌo Ndios to̱ꞌon na noo̱ yo̱, na̱ Israel. 3Tído, ¿ndi koo viti, chi̱ dao na̱ ñoo yo̱ ko̱ ní seídóꞌo taꞌon na choon ni̱ saꞌanda Ndios noo̱ ná? ¿Á ña̱ yóꞌo kóni̱ kaa ña̱ dánkoo taꞌani Ndios to̱ꞌon ni̱ xi̱ꞌo na noo̱ yo̱? 4Ko̱ó, ko̱ ta̱ꞌón dión kíán. Diꞌa íin toon Ndios xíꞌín ña̱ ni̱ kaa na̱ kee na, va̱ꞌará ndidaá ña̱yuu ni̱ ka̱ndo̱o kúú ná na̱ to̱ꞌón, chi̱ diꞌa kaá tuti ii̱ Ndios:

Ndidaá ña̱yuu kandaa̱ ini ña̱ kée ní táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ kaꞌa̱n ní kee ní,

sa̱ꞌá ño̱ó tá ná kaꞌa̱n kuáchi̱ na̱ saꞌa̱ ní, dá kía̱n kando̱o ní kakuu ní na̱ ni̱ ka̱ndeé.

5¿Ndi káꞌán ndoꞌó viti? Tá kua̱chi yó kédaá xíꞌín dao ka̱ ña̱yuu, dá kándaa̱ ini na̱ ña̱ íin ndaa̱ Ndios xíꞌín to̱ꞌon ni̱ xi̱ꞌo na noo̱ yo̱, ¿á ña̱ yóꞌo kóni̱ kaa ña̱ ko̱ kánian dándóꞌo Ndios nío̱ yo̱? Ko̱ó, dá chi̱ dión nákani ini ta̱a ñayuú yóꞌo. 6Tído ko̱ ta̱ꞌón dión kíán, dá chi̱ tá ná o̱ dándóꞌo Ndios nío̱ yo̱ sa̱ꞌá ña̱ kini kée yó, dá kía̱n, ¿ndí koo keyíko̱ ndaa̱ na̱ saꞌa̱ dao ka̱ ña̱yuu ndéi ñayuú yóꞌo, tá dáá? 7Tído, tá kua̱chi kée ndu kía̱n kédaá, dá náꞌa̱ ña̱ íin ndaa̱ Ndios xíꞌín to̱ꞌon ni̱ xi̱ꞌo na, ta nátiin na ña̱ñóꞌó noo̱ dao ka̱ ña̱yuu, ¿ndiva̱ꞌa dándóꞌo na nío̱ ndú sa̱ꞌá kua̱chi kée ndu, tá dáá?, kaá dao ndó. 8Tá dión kíán, dá kía̱n, ¿á kaa yo̱ ña̱ kuu kee yó ña̱ kini, dá ná natu̱u ña̱ va̱ꞌa? Ta kaá dao ña̱yuu ña̱ dión dánaꞌa̱ ndu̱, chi̱ kátoó na̱ dátu̱ú ñaá ná, tído miía̱n ndaa̱ yaꞌi nda̱ꞌo chiya̱ꞌi na noo̱ Ndios sa̱ꞌá ña̱ káꞌa̱n na̱ dión.

Káꞌa̱n Pablo ña̱ ni iin tóꞌón yó ko̱ kúú ña̱yuu ndaa̱ noo̱ Ndios

9Ta, ¿ndi káꞌán yó viti? ¿Á ndáya̱ꞌi cháá ka̱ yóó, na̱ Israel, o̱ du̱ú na̱ ko̱ kúú na̱ Israel? Ko̱ó, ko̱ ta̱ꞌón dión kíán. Dá chi̱ sa̱ ni̱ na̱kanii xíꞌín ndó ña̱ yóó, na̱ kúú na̱ Israel, xíꞌín na̱ ko̱ kúú na̱ Israel, ndidaá vá yó ñóꞌo ti̱xi ndáꞌa̱ kua̱chi. 10Dá chi̱ diꞌa va kaá tuti ii̱ Ndios:

Ni iin tóꞌón ña̱yuu ko̱ kúú ña̱yuu ndaa̱ noo̱ Ndios,

ta ni iin tóꞌón ná ko̱ó.

11Ni iin tóꞌón ña̱yuu ko̱ kándaa̱ ini,

ta ni iin tóꞌón ña̱yuu ko̱ nándukú Ndios.

12Ndidaá kúú ña̱yuu ni̱ ka̱nkuei xoo noo̱ Ndios,

ta ni̱ nduu na ña̱yuu ko̱ chóon.

Ta ni iin na ko̱ kée ña̱ va̱ꞌa,

ta ni iin tóꞌón ná ko̱ó.

13Táto̱ꞌon iin yái̱ ndi̱i ña̱ nónó yúꞌu̱ kúú diko̱ ná,

chi̱ kánkuei ndinoꞌo to̱ꞌon kini yúꞌu̱ ná.

Ta xíꞌín yáa̱ ná káꞌa̱n na̱ ña̱ to̱ꞌón.

Ta xíꞌín to̱ꞌon káꞌa̱n na̱ dárkueꞌe̱ na̱ ña̱yuu,

táto̱ꞌon dárkueꞌe̱ iin koo̱ iin ña̱yuu xíꞌín ndirá dee̱n ri̱.

14Ta ni̱ chití yúꞌu̱ ná ñóꞌo to̱ꞌon kini xíꞌín to̱ꞌon ova̱.

15Ta kaon kána saꞌa̱ ná kuaꞌa̱n na̱ kati na ni̱í ña̱yuu xi̱ꞌín ná.

16Ta ndeí kúú míí vá no̱ó xíonoo na dándóꞌo na nío̱ ña̱yuu, ta dánkoo ndaꞌí ñaá ná.

17Ta ko̱ tíꞌa na kandei va̱ꞌa na xíꞌín ña̱yuu xi̱ꞌín ná.

18Ta ni lúꞌu̱ ví ko̱ yu̱ꞌú niꞌini na Ndios.

19Sa̱ꞌá ño̱ó sa̱ náꞌá vá yó ña̱ ndidaá to̱ꞌon ña̱ káꞌa̱n tuti ii̱ Ndios yóꞌo, káꞌa̱n xíꞌín ndidaá na̱ ñóꞌo ti̱xi ndáꞌa̱ miíán. Sa̱ꞌá ño̱ó ná kadi na̱ Israel yúꞌu̱ ná, chi̱ mií ná xíꞌín ndidaá ka̱ ni ña̱yuu ndéi ñayuú yóꞌo nakui̱ta noo̱ Ndios iin kuu̱, dá keyíko̱ sa̱ꞌá ná. 20Chi̱ ni iin tóꞌón ña̱yuu o̱ kándo̱o vii noo̱ Ndios sa̱ꞌá ña̱ kée na choon saꞌándá ley. Dá chi̱ ni̱ xi̱ꞌo Ndios ley na̱ noo̱ yo̱, dá ná kandaa̱ ini yo̱ ña̱ kúú yó ña̱yuu kómí kua̱chi noo̱ ná.

Kándo̱o vii yo̱ noo̱ Ndios sa̱ꞌá ña̱ kándéé ini yo̱ Jesús

21Tído viti náꞌa̱ Ndios noo̱ yo̱ ña̱ ió iin ka̱ ña̱ꞌa noo̱ ley, ta ño̱ó kía̱n kédaá xíꞌín yó, dá kando̱o vii yo̱ noo̱ ná. Ta mií ley xíꞌín profeta xíꞌo ndaa̱ kuendá saꞌa̱ ña̱ yóꞌo, 22chi̱ dánkoo vii Ndios yo̱ noo̱ mií ná sa̱ꞌá iin tóꞌón dini̱ ña̱ kándéé iní yo̱ Jesucristo. Ta dión kée na xíꞌín ndidaá kúú ña̱yuu kándísa Jesús. Ta ko̱ ta̱ó kuendá taꞌon na ndá yoo kúú iin rá iin ña̱yuu, 23dá chi̱ ndidaá táꞌa̱n va na yáꞌa kée kua̱chi, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ kuxíká ná no̱ó ña̱ vii kúú Ndios. 24Tído viti ni̱ niꞌi̱ óon yó ña̱ kándo̱o vii yo̱ noo̱ ná sa̱ꞌá ña̱ mani̱ ni̱ kee na saꞌa̱ yo̱, chi̱ ni̱ taó xóo na yó ti̱xi ndáꞌa̱ kua̱chi sa̱ꞌá ña̱ ni̱ xiꞌi̱ Cristo Jesús saꞌa̱ yo̱. 25Chi̱ ni̱ ta̱ndaꞌá ñaá Ndios ni̱ kii na ni̱ chi̱ya̱ꞌi na saꞌa̱ kua̱chi yo̱ xíꞌín nii̱ ná, ta ni̱ ndoo kua̱chi yó sa̱ꞌá ña̱ kándéé iní yo̱ ná. Ta ki̱ꞌo dión náꞌa̱ na̱ mií ná ña̱ kúú ná iin na̱ ndaa̱. Ta sa̱ꞌá ña̱ kueé ini Ndios, sa̱ꞌá ño̱ó ko̱ ní saꞌa̱n taꞌon na taó kuendá na̱ saꞌa̱ kua̱chi ni̱ kee ña̱yuu ni̱ sa̱ ndei sa̱ naꞌá. 26Tído viti náꞌa̱ na̱ mií ná ña̱ kúú ná na̱ ndaa̱, dá kandaa̱ ini yo̱ ña̱ kéyíko̱ ndaa̱ na̱, ta dánkoo vii ná yó noo̱ ná sa̱ꞌá ña̱ kándéé iní yo̱ Jesús.

27Ta, ¿ndeí kuaꞌa̱n ña̱ kúryíí ña̱yuu? Ni naá óon vaan. Ta, ¿ndiva̱ꞌa ni̱ naá óoan? Ni̱ naá óon vaan dá chi̱ sa̱ꞌá iin tóꞌón di̱ní ña̱ kándéé iní yo̱ Jesús kándo̱o vii yo̱ noo̱ Ndios, ta o̱ du̱ú sa̱ꞌá ña̱ kée yó choon saꞌándá ley. 28Ta viti kía̱n kándaa̱ inio̱ ña̱ kándo̱o vii yo̱ noo̱ Ndios sa̱ꞌá ña̱ kándéé iní yo̱ Jesús, ta o̱ du̱ú sa̱ꞌá ña̱ kée yó choon saꞌándá ley. 29¿Á káꞌán ndó ña̱ kúú ná iin Ndios dáka̱ki sa̱va̱ꞌa na̱ Israel? Ko̱ó. ¿Á ko̱ náꞌá taꞌon ndó ña̱ kúú taꞌani na iin Ndios dáka̱ki na̱ ko̱ kúú na̱ Israel viti? Chi̱ miía̱n ndaa̱ kúú taꞌani na Ndios noo̱ ná. 30Dá chi̱ iin tóꞌón dini̱ vá kúú Ndios, ta mií ná xíꞌo ña̱ kándo̱o vií ña̱yuu ni̱ taꞌa̱nda̱ ñíi̱ noo̱ ná sa̱ꞌá ña̱ kándéé iní na̱ Jesús, ta xíꞌo taꞌani na ña̱ kándo̱o vií na̱ ko̱ ní taꞌa̱nda̱ ñíi̱ noo̱ ná sa̱ꞌá ña̱ kándéé taꞌani ini na̱ Jesús. 31¿Á káꞌán ndó ña̱ sa̱ꞌá ña̱ kándéé iní yo̱ Jesús, ñoó dánkoo xoo yó ley? Ko̱ó, chíndaya̱ꞌi diꞌa yó ley sa̱ꞌá ña̱ kándéé iní yo̱ Jesús.