Search form

Romanos 3:12

12Ndidaá kúú ña̱yuu ni̱ ka̱nkuei xoo noo̱ Ndios,

ta ni̱ nduu na ña̱yuu ko̱ chóon.

Ta ni iin na ko̱ kée ña̱ va̱ꞌa,

ta ni iin tóꞌón ná ko̱ó.