Search form

Romanos 3:13

13Táto̱ꞌon iin yái̱ ndi̱i ña̱ nónó yúꞌu̱ kúú diko̱ ná,

chi̱ kánkuei ndinoꞌo to̱ꞌon kini yúꞌu̱ ná.

Ta xíꞌín yáa̱ ná káꞌa̱n na̱ ña̱ to̱ꞌón.

Ta xíꞌín to̱ꞌon káꞌa̱n na̱ dárkueꞌe̱ na̱ ña̱yuu,

táto̱ꞌon dárkueꞌe̱ iin koo̱ iin ña̱yuu xíꞌín ndirá dee̱n ri̱.