Search form

Romanos 3:22

22chi̱ dánkoo vii Ndios yo̱ noo̱ mií ná sa̱ꞌá iin tóꞌón dini̱ ña̱ kándéé iní yo̱ Jesucristo. Ta dión kée na xíꞌín ndidaá kúú ña̱yuu kándísa Jesús. Ta ko̱ ta̱ó kuendá taꞌon na ndá yoo kúú iin rá iin ña̱yuu,