Search form

Romanos 3:4

4Ko̱ó, ko̱ ta̱ꞌón dión kíán. Diꞌa íin toon Ndios xíꞌín ña̱ ni̱ kaa na̱ kee na, va̱ꞌará ndidaá ña̱yuu ni̱ ka̱ndo̱o kúú ná na̱ to̱ꞌón, chi̱ diꞌa kaá tuti ii̱ Ndios:

Ndidaá ña̱yuu kandaa̱ ini ña̱ kée ní táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ kaꞌa̱n ní kee ní,

sa̱ꞌá ño̱ó tá ná kaꞌa̱n kuáchi̱ na̱ saꞌa̱ ní, dá kía̱n kando̱o ní kakuu ní na̱ ni̱ ka̱ndeé.