Search form

Romanos 4:7

7Ta diꞌa ni̱ kaa na̱:

Ndikáꞌán ndí kúu ví ña̱yuu, na̱ ni̱ xi̱ꞌo káꞌano ini Ndios saꞌa̱ ña̱ kini kée na,

chi̱ ni̱ da̱ndóo Ndios kua̱chi na̱.