Search form

Romanos 5

Sa̱ ni̱ ka̱ndo̱o vii vá yó noo̱ Ndios sa̱ꞌá ña̱ kándéé iní yo̱ Jesús

1Ni̱ ka̱ndo̱o vii vá yó noo̱ Ndios sa̱ꞌá ña̱ kándéé iní yo̱ ná, sa̱ꞌá ño̱ó sa̱ ndéi va̱ꞌa yó xíꞌín ná sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kee Jesucristo, na̱ kúú satoꞌo yo̱. 2Ta sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kee Jesús, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ndu̱ꞌu yó ti̱xi ndáꞌa̱ ña̱ mani̱ ni̱ kee Ndios sa̱ꞌá ña̱ kándéé iní yo̱ ná, ta ndíta toon yó xíꞌán. Sa̱ꞌá ño̱ó kádii̱ iní yo̱ sa̱ꞌá ta̱ndeé iní ña̱ kía̱n kandei chíchí yó noo̱ ndato náyeꞌe̱ noo̱ ió na̱. 3Ta o̱ du̱ú saꞌa̱ iin tóꞌón ña̱ yóꞌo ni kádii̱ iní yo̱, chi̱ kádii̱ taꞌani iní yo̱ tein ta̱ndóꞌó ndóꞌo yó, dá chi̱ sa̱ náꞌá vá yó ña̱ ta̱ndóꞌó kédaá, dá kati̱ꞌa yó kundeé ini yo̱. 4Ta sa̱ꞌá ña̱ kúndeé ini yo̱, sa̱ꞌá ño̱ó kána va̱ꞌa yó noo̱ Ndios, ta sa̱ꞌá ña̱ kána va̱ꞌa yó noo̱ mií ná, sa̱ꞌá ño̱ó niꞌi̱ yo̱ cháá ka̱ ta̱ndeé iní noo̱ ná. 5Ta ta̱ndeé iní yóꞌo kía̱n ko̱ dátu̱ú taꞌan vaan yó, chi̱ ni̱ na̱kutí nío̱ yo̱ xíꞌín ña̱ kúꞌu̱ nda̱ꞌo ini Ndios saꞌa̱ yo̱ ni̱ kee Espíritu ii̱ mií ná, na̱ ni̱ xi̱ꞌo na noo̱ yo̱.

6Ko̱ kándeé yó dáka̱ki yó mií yó, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ kii Cristo Jesús tá ni̱ kasa̱ndaá tiempo ni̱ ka̱xi Ndios, ta ni̱ xiꞌi̱ na̱ sa̱ꞌá na̱ kómí kua̱chi. 7Miía̱n ndaa̱ iin ña̱ kuáchi̱ nda̱ꞌo kíán ña̱ naki̱ꞌo iin ña̱yuu mií ná ña̱ kuu na̱ saꞌa̱ iin ña̱yuu ndaa̱. Tído ndá ndi kuu ió iin ña̱yuu xino̱ ini naki̱ꞌo na mií ná ña̱ kuu na̱ saꞌa̱ iin ña̱yuu va̱ꞌa. 8Tído Ndios kúú na̱ náꞌa̱ ña̱ kúꞌu̱ nda̱ꞌo ini na̱ saꞌa̱ yo̱, dá chi̱ xía̱n nani kúú ii̱ vá yó ña̱yuu kómí kua̱chi, Cristo Jesús kúú na̱ ni̱ xiꞌi̱ saꞌa̱ yo̱. 9Ta sa̱ꞌá ña̱ ni̱ ka̱ndo̱o vii yo̱ noo̱ Ndios sa̱ꞌá ña̱ ni̱ sata Jesús nii̱ ná saꞌa̱ yo̱, sa̱ꞌá ño̱ó miía̱n ndaa̱ kuiti ka̱ki va yó kee mií Jesús no̱ó ña̱ xído̱ ini Ndios xiní na̱ ña̱yuu kómí kua̱chi. 10Chi̱ ni̱ sa̱ kuu yó ña̱yuu ko̱ ní sá neꞌe táꞌan va̱ꞌa xíꞌín Ndios, tído ni̱ na̱kiꞌin táꞌan va̱ꞌa Ndios xíꞌín yó sa̱ꞌá ña̱ ni̱ xiꞌi̱ de̱ꞌe na saꞌa̱ yo̱. Ta viti sa̱ꞌá ña̱ ni̱ na̱kiꞌin táꞌan va̱ꞌa yó xíꞌín ná, sa̱ꞌá ño̱ó miía̱n ndaa̱ kuiti ka̱ki yó sa̱ꞌá ña̱ ni̱ na̱taki de̱ꞌe na ió na̱. 11Ta o̱ du̱ú ña̱ yóꞌo oon ni niꞌi̱ yo̱, chi̱ ió ndeé ini yo̱ xíꞌín Ndios saꞌa̱ Jesucristo, na̱ kúú satoꞌo yo̱, chi̱ saꞌa̱ mií ná ni̱ kasa̱ndaá yo̱ ni̱ na̱kiꞌin táꞌan va̱ꞌa yó xíꞌín Ndios.

Sa̱ꞌá kua̱chi ni̱ kee Adán kánian kuu yo̱, ta sa̱ꞌá ña̱ va̱ꞌa ni̱ kee Jesús niꞌi̱ yo̱ ña̱ kataki chíchí yó

12Ta sa̱ꞌá ña̱ ni̱ ya̱ꞌa iin ta̱a naní Adán ni̱ kee ra kua̱chi, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ka̱sáꞌá ña̱yuu ndéi ñayuú yóꞌo kée na kua̱chi. Ta sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kee ta̱a ñoó kua̱chi, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ xiꞌi̱ ra̱. Dá ni̱ ka̱sáꞌá taꞌani xíꞌi̱ ndidaá kúú ña̱yuu, chi̱ ndidaá ná ni̱ ka̱sáꞌá yáꞌa kée kua̱chi. 13Tá o̱ ñáꞌa̱ ki̱ꞌo Ndios ley na̱ noo̱ Moisés, sa̱ ndei va ña̱yuu sa̱ kee na kua̱chi. Tído sa̱ꞌá ña̱ ko̱ ní ya̱ꞌa na noo̱ ni iin ley, sa̱ꞌá ño̱ó ko̱ ní taó kuendá Ndios kua̱chi ni̱ kee na. 14Tído nda̱ tiempo Adán, ta nda̱ tiempo Moisés sa̱ xíꞌi̱ ña̱yuu, va̱ꞌará ko̱ ní ya̱ꞌa na noo̱ choon saꞌándá Ndios táto̱ꞌon ni̱ kee Adán.

Ta Adán ni̱ sa̱ kuu táto̱ꞌon iin ko̱ndaꞌi̱ iin ka̱ ta̱a ni̱ kii sata̱ rá. 15Tído díin va kúú ña̱ va̱ꞌa níꞌi̱ yó noo̱ Ndios o̱ du̱ú ña̱ níꞌi̱ yo̱ sa̱ꞌá kua̱chi ni̱ kee Adán. Dá chi̱ sa̱ꞌá kua̱chi ni̱ kee ra, níꞌi̱ ndidaá kúú ña̱yuu ña̱ xíꞌi̱ na̱. Tído kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu níꞌi̱ kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱ mani̱ xíꞌín ña̱ va̱ꞌa noo̱ Ndios sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kee iin ka̱ ta̱a, na̱ kúú Jesucristo.

16Chi̱ ña̱ va̱ꞌa níꞌi̱ yó noo̱ Ndios, ko̱ kúú nóó taꞌan vaan xíꞌín ña̱ níꞌi̱ yo̱ sa̱ꞌá kua̱chi ni̱ kee Adán. Dá chi̱ sa̱ꞌá ña̱ ni̱ ya̱ꞌa Adán ni̱ kee ra kua̱chi ñoó, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ka̱sáꞌá ndóꞌo nío̱ yo̱, ta ni̱ ka̱ndo̱o yó kúú yó ña̱yuu kómí kua̱chi noo̱ Ndios. Tído sa̱ꞌá ña̱ kómí yó kua̱ꞌá nda̱ꞌo kua̱chi, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ kee Ndios ña̱ mani̱ xíꞌín yó, dá ná kuu kando̱o vii yo̱ noo̱ ná. 17Ta sa̱ꞌá ña̱ ni̱ ya̱ꞌa iin ta̱a ni̱ kee ra kua̱chi, sa̱ꞌá ño̱ó níꞌi̱ ndidaá ña̱yuu ña̱ xíꞌi̱ na̱. Tído yóó kúú na̱ ni̱ꞌí ña̱ kataki chíchí yó sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kee iin ka̱ ta̱a, na̱ kúú Jesucristo, chi̱ saꞌa̱ míí ná níꞌi̱ yó kua̱ꞌá ña̱ mani̱ noo̱ Ndios, ta níꞌi̱ taꞌani yó ña̱ kándo̱o vii yo̱ noo̱ ná. 18Ta sa̱ꞌá kua̱chi ni̱ kee iin tóꞌón ta̱a, sa̱ꞌá ño̱ó ndidaá ña̱yuu kándo̱o kúú ná na̱ kómí kua̱chi noo̱ Ndios. Ta ki̱ꞌo dión taꞌani sa̱ꞌá ña̱ va̱ꞌa ni̱ kee iin ka̱ ta̱a, sa̱ꞌá ño̱ó ndidaá ña̱yuu kuu kando̱o vii noo̱ Ndios, ta niꞌi̱ ná ña̱ kataki chíchí ná.

19Chi̱ sa̱ꞌá ña̱ ko̱ ní seídóꞌo iin ta̱a choon ni̱ saꞌanda Ndios noo̱ rá, sa̱ꞌá ño̱ó ndidaá kúú ña̱yuu kómí kua̱chi noo̱ Ndios. Ta sa̱ꞌá ña̱ ni̱ seídóꞌo iin ka̱ ta̱a choon ni̱ saꞌanda Ndios noo̱ ná, sa̱ꞌá ño̱ó kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu ni̱ꞌí ña̱ kando̱o vii ná noo̱ Ndios. 20Ni̱ xi̱ꞌo Ndios ley na̱ noo̱ yo̱, dá ná kandaa̱ ini yo̱ ña̱ kua̱ꞌá nda̱ꞌo kua̱chi kómí yó noo̱ ná. Tído sa̱ꞌá ña̱ ni̱ ndu̱kuaꞌa̱ ka̱ ví kua̱chi yo̱ noo̱ ná, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ndu̱káꞌano cháá ka̱ ví ña̱ mani̱ ni̱ kee na xíꞌín yó. 21Chi̱ táto̱ꞌon sa̱ da̱ndáki kua̱chi ña̱yuu, dá sa̱ xíꞌi̱ na̱, ki̱ꞌo dión taꞌani dándáki ña̱ mani̱ Ndios ndidaá yó, dá kando̱o vii yo̱ noo̱ ná, dá niꞌi̱ yo̱ ña̱ kataki chíchí yó saꞌa̱ Jesucristo, na̱ kúú satoꞌo yo̱.