Search form

Romanos 5:10

10Chi̱ ni̱ sa̱ kuu yó ña̱yuu ko̱ ní sá neꞌe táꞌan va̱ꞌa xíꞌín Ndios, tído ni̱ na̱kiꞌin táꞌan va̱ꞌa Ndios xíꞌín yó sa̱ꞌá ña̱ ni̱ xiꞌi̱ de̱ꞌe na saꞌa̱ yo̱. Ta viti sa̱ꞌá ña̱ ni̱ na̱kiꞌin táꞌan va̱ꞌa yó xíꞌín ná, sa̱ꞌá ño̱ó miía̱n ndaa̱ kuiti ka̱ki yó sa̱ꞌá ña̱ ni̱ na̱taki de̱ꞌe na ió na̱.