Search form

Romanos 5:11

11Ta o̱ du̱ú ña̱ yóꞌo oon ni niꞌi̱ yo̱, chi̱ ió ndeé ini yo̱ xíꞌín Ndios saꞌa̱ Jesucristo, na̱ kúú satoꞌo yo̱, chi̱ saꞌa̱ mií ná ni̱ kasa̱ndaá yo̱ ni̱ na̱kiꞌin táꞌan va̱ꞌa yó xíꞌín Ndios.