Search form

Romanos 6

Sa̱ ni̱ xiꞌi̱ va yó no̱ó kua̱chi, ta ni̱ na̱taki yo̱ kandísa yó Jesús

1¿Ndi káꞌán ndó viti? ¿Á va̱ꞌa va kee ii̱ yó kua̱chi, dá ná kuꞌu̱ káꞌano cháá ka̱ ini Ndios saꞌa̱ yo̱? 2Ko̱ó, ko̱ ta̱ꞌón dión kíán. Dá chi̱ sa̱ ni̱ xiꞌi̱ va yó no̱ó kua̱chi, sa̱ꞌá ño̱ó, ¿ndi kee yó nandió kuéi yó kee tuku yóa̱n, tá dáá? 3¿Á ko̱ náꞌá taꞌon ndó ña̱ tá ni̱ sodo̱ ndúta̱ yo̱, dá iin ni̱ nduu yó xíꞌín Cristo Jesús? Chi̱ tá ni̱ sodo̱ ndúta̱ yo̱ kíán táto̱ꞌon ni̱ xiꞌi̱ nduú yo̱ xíꞌín ná. 4Ta sa̱ꞌá ña̱ ni̱ xiꞌi̱ nduú yo̱ xíꞌín ná, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ndu̱xi nduú yo̱ xíꞌín ná tá ni̱ sodo̱ ndúta̱ yo̱. Dá kíán, táto̱ꞌon ki̱ꞌo ndato téí ni̱ da̱nátaki Ndios Cristo Jesús xíꞌín ndée̱ ndato na̱, ki̱ꞌo dión taꞌani ni̱ na̱taki yo̱ kandei yó kakuu yó ña̱yuu sa̱á ni̱ kee Ndios. 5Táto̱ꞌon ki̱ꞌo iin ni̱ nduu yó xíꞌín ná tá ni̱ xiꞌi̱ nduú yo̱ xíꞌín ná, ki̱ꞌo dión taꞌani nataki yo̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ na̱taki mií ná.

6Kándaa̱ inio̱ ña̱ ni̱ sa̱rkaa nduú ña̱ ni̱ sa̱ kuu yó tá sata̱ xíꞌín Jesús ndi̱ka cruz, dá kía̱n ná naá ña̱ kátoó ñíi̱ yo̱ keean kua̱chi, dá ná dáꞌa ka̱ ni kee yó choon saꞌándáa̱n. 7Chi̱ ña̱yuu ni̱ xiꞌi̱, sa̱ ni̱ ke̱xoo na ti̱xi ndáꞌa̱ kua̱chi. 8Ta sa̱ꞌá ña̱ ni̱ xiꞌi̱ nduú yo̱ xíꞌín Cristo Jesús, sa̱ꞌá ño̱ó kándéé káꞌano iní yo̱ ña̱ kandei nduú yo̱ xíꞌín ná. 9Chi̱ sa̱ náꞌá yó ña̱ ni̱ na̱taki Jesús, sa̱ꞌá ño̱ó o̱ nándió ko̱o ka̱ na̱ kuu na̱, chi̱ ko̱ó ka̱ choon noo̱ ndaꞌá ña̱ saꞌání ndi̱i ña̱ kaꞌání ñaá.

10Chi̱ tá ni̱ xiꞌi̱ Jesús, ta kúú iin tóꞌón dáá vá ni̱ xiꞌi̱ na̱ saꞌa̱ ndidaá kua̱chi yó. Ta viti takí na̱ ió na̱ kée na ña̱ kóni̱ Ndios. 11Ta dión taꞌani taó kuendá ndo̱ ña̱ ni̱ xiꞌi̱ ndo̱ no̱ó kua̱chi, ta viti takí ndo̱ kée ndó ña̱ kóni̱ Ndios sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kee Cristo Jesús, na̱ kúú satoꞌo yo̱.

12Sa̱ꞌá ño̱ó ná dáꞌa ni konó ka̱ ndo̱ ña̱ dándáki kua̱chi ñíi̱ ndíxi tóo ndó. Ta ná dáꞌa ka̱ ni kueídóꞌo ndó ña̱ kini kóni̱ ñíi̱ ndo̱ keean. 13Ta ni o̱ sa̱ kíꞌo ndó ni lúꞌu̱ ñíi̱ ndo̱ no̱ó kua̱chi, dá kakian iin ña̱ꞌa kéchóon no̱ó ña̱ kini. Diꞌa naki̱ꞌo ndó míí ndó noo̱ Ndios táto̱ꞌon iin ña̱yuu ni̱ na̱taki tein na̱ ni̱ xiꞌi̱. Ta naki̱ꞌo taꞌani ndó ñíi̱ ndo̱ noo̱ Ndios, dá ná kakian iin ña̱ꞌa kéchóon no̱ó ña̱ va̱ꞌa. 14Ko̱ dándáki ka̱ kua̱chi ndoꞌó, dá chi̱ ko̱ ñóꞌo ka̱ ndo̱ ti̱xi ndáꞌa̱ ley Moisés, nda̱á diꞌa noo̱ ndáꞌa̱ ña̱ mani̱ Ndios vá ñóꞌo ndó viti.

Kúú yó na̱ kée ña̱ va̱ꞌa kóni̱ Ndios

15Sa̱ꞌá ño̱ó, ¿á kuu va ya̱ꞌa yó keeá kua̱chi sa̱ꞌá ña̱ ko̱ ñóꞌo ka̱ yo̱ ti̱xi ndáꞌa̱ ley ñoó, chi̱ nda̱á noo̱ ndáꞌa̱ ña̱ mani̱ Ndios vá ñóꞌo yó viti? Ko̱ó, o̱ kúu taꞌon. 16¿Á ko̱ náꞌá taꞌon ndó ña̱ tá naki̱ꞌo ndó mií ndó ña̱ kakuu ndó na̱ kéchóon noo̱ iin satoꞌo, dá kía̱n kánian kueídóꞌo ndó na̱, chi̱ ñóꞌo ndó ti̱xi ndáꞌa̱ ná? Sa̱ꞌá ño̱ó tá ná naki̱ꞌo ndó mií ndó ti̱xi ndáꞌa̱ kua̱chi kakuuan satoꞌo ndo̱, dá kía̱n niꞌi̱ ndo̱ ña̱ kánian kuu ndo̱. Tído, tá ná naki̱ꞌo ndó mií ndó ti̱xi ndáꞌa̱ ña̱ kóni̱ Ndios, dá kía̱n niꞌi̱ ndo̱ ña̱ kando̱o vii ndo̱ noo̱ ná.

17Tído náki̱ꞌo yuꞌu̱ ndivéꞌe noo̱ Ndios, dá chi̱ va̱ꞌará ni̱ sa̱ ñoꞌo ndó ti̱xi ndáꞌa̱ kua̱chi, tído ni̱ ka̱ndísa ndaa̱ ndo̱ xíꞌín ndinoꞌo nío̱ ndo̱ ña̱ kúú to̱ꞌon va̱ꞌa ni̱ na̱tiin ndó. 18Ta sa̱ꞌá ña̱ ni̱ ka̱nkuei xoo ndó ti̱xi ndáꞌa̱ kua̱chi, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ kasa̱ndaá ndo̱ kúú ndó na̱ kée ña̱ va̱ꞌa kóni̱ Ndios.

19Iói̱ dákíꞌin táꞌin dao to̱ꞌon xíꞌín ña̱ dánaꞌi̱ noo̱ ndo̱, dá chi̱ sa̱va̱ꞌa ña̱xintóni̱ ta̱a va kómí ndó. Chi̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ na̱ki̱ꞌo ndó ñíi̱ ndo̱ keean ña̱ kaꞌan noo̱ xíꞌín ña̱ xíxi ini tá sata̱, ki̱ꞌo dión taꞌani naki̱ꞌo ndó mií ndó viti kee ndó ña̱ va̱ꞌa kóni̱ Ndios, dá kasandaá ndo̱ koo vii ndo̱ noo̱ ná. 20Chi̱ tá ni̱ sa̱ ñoꞌo ndó ti̱xi ndáꞌa̱ kua̱chi, ni̱ sa̱ ndita xoo ndó no̱ó ña̱ va̱ꞌa kóni̱ Ndios. 21Tído, ¿ndí ki̱án va̱ꞌa ni̱ niꞌi̱ ndo̱ sa̱ꞌá ña̱ kini ni̱ sa̱ kee ndó, táꞌa̱n ña̱ kédaá xíꞌín ndó, dá xíkaꞌan noo̱ ndo̱ viti? Chi̱ sa̱va̱ꞌa ña̱ niꞌi̱ ña̱yuu kée dión kía̱n kánian kuu na̱. 22Tído viti sa̱ ni̱ ka̱nkuei xoo ndó ti̱xi ndáꞌa̱ kua̱chi, ta ni̱ nduu ndó na̱ kéchóon noo̱ Ndios. Ta ña̱ va̱ꞌa niꞌi̱ ndo̱ noo̱ Ndios kía̱n ña̱ koo vii ndo̱ noo̱ míí ná, ndiꞌi daá, dá niꞌi̱ ndo̱ ña̱ kataki chíchí ndó. 23Chi̱ ya̱ꞌi niꞌi̱ yo̱ sa̱ꞌá ña̱ kée yó kua̱chi kúú ña̱ kánian kuu yo̱. Tído ña̱ va̱ꞌa xíꞌo oon Ndios noo̱ yo̱ kúú ña̱ niꞌi̱ yo̱ ña̱ kataki chíchí yó sa̱ꞌá ña̱ kándéé iní yo̱ Cristo Jesús, na̱ kúú satoꞌo yo̱.