Search form

Romanos 6:11

11Ta dión taꞌani taó kuendá ndo̱ ña̱ ni̱ xiꞌi̱ ndo̱ no̱ó kua̱chi, ta viti takí ndo̱ kée ndó ña̱ kóni̱ Ndios sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kee Cristo Jesús, na̱ kúú satoꞌo yo̱.