Search form

Romanos 7:1

Ko̱ ñóꞌo ka̱ yo̱ ti̱xi ndáꞌa̱ ley Moisés

1¿Á ko̱ náꞌá taꞌon ndó, ñani, ndoꞌó na̱ náꞌá ndi káꞌa̱n ley, ña̱ dándáki ley ña̱yuu sa̱va̱ꞌa nani takí na̱ ndéi na?