Search form

Romanos 7:4

4Ta dión taꞌani ndóꞌo ndoꞌó, ñani miíi̱. Sa̱ ni̱ xiꞌi̱ va ndó noo̱ ley sa̱ꞌá ña̱ ni̱ xiꞌi̱ Cristo Jesús saꞌa̱ ndo̱, dá nakiꞌin táꞌan ndó xíꞌín mií Jesús, na̱ ni̱ na̱taki tein na̱ ni̱ xiꞌi̱, dá kuu kee yó ña̱ va̱ꞌa noo̱ Ndios.