Search form

Romanos 7:6

6Tído viti ni̱ ka̱nkuei xoo yó ti̱xi ndáꞌa̱ ley, chi̱ sa̱ ni̱ xiꞌi̱ yo̱ no̱ó ña̱ sa̱ da̱ndáki yó tá sata̱. Ta viti ni̱ ndu̱ꞌu yó ti̱xi ndáꞌa̱ iin choon sa̱á, ña̱ kúú ña̱ kóni̱ Espíritu ii̱ Ndios, ta ko̱ ñóꞌo ka̱ yo̱ ti̱xi ndáꞌa̱ ley yatá.