Search form

Romanos 7:7

Yóꞌo káꞌa̱n Pablo sa̱ꞌá kua̱chi nákaa̱ ini na̱

7¿Ndi kaa yo̱ viti? ¿Á ko̱ ta̱ꞌón ña̱ va̱ꞌa kúú ley yóꞌo? Ko̱ó, ko̱ ta̱ꞌón dión kíán. Tído ko̱ ní sá naꞌá taꞌon yuꞌu̱ ndí ki̱án kúú kua̱chi tá ko̱ ní dánaꞌa̱ ley noo̱í. Chi̱ ndi koo kandaa̱ ini yuꞌu̱ ña̱ ko̱ kánian katoói̱ ña̱ꞌa kómí dao ka̱ ña̱yuu tá ko̱ ní kaa ley diꞌa xíꞌíín: “Ná dáꞌa ni katoó ndo̱ ña̱ꞌa kómí dao ka̱ ña̱yuu.”