Search form

Romanos 8

Ña̱ yóꞌo kúú ña̱ va̱ꞌa xíꞌo Espíritu ii̱ Ndios noo̱ yo̱

1Ta viti kía̱n ko̱ó ka̱ kua̱chi yó noo̱ Ndios sa̱ꞌá ña̱ iin ni̱ nduu yó xíꞌín Cristo Jesús, chi̱ ko̱ ndéi ka̱ yo̱ kee yó ña̱ kóni̱ ñíi̱ yo̱, nda̱á ndéi yó kée yó ña̱ kóni̱ Espíritu ii̱ Ndios. 2Chi̱ Espíritu ii̱ Ndios, na̱ xíꞌo ña̱ kataki chíchí yó saꞌa̱ Cristo Jesús, no̱ón kúú na̱ ni̱ taó xóo yuꞌu̱ ti̱xi ndaꞌá kua̱chi, xíꞌín no̱ó ña̱ kánian kuui̱. 3Chi̱ ko̱ ní kándeé taꞌon ley taó xóoan yó ti̱xi ndaꞌá kua̱chi, chi̱ ko̱ ní kándeé yó kee yó choon saꞌándáa̱n. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ta̱ndaꞌá Ndios de̱ꞌe mani̱ ná ni̱ kii na ñayuú yóꞌo, ta ni̱ nduu na iin ta̱a ñayuú yóꞌo táto̱ꞌon kúú mií yó, na̱ kómí kua̱chi. Chi̱ ni̱ kii na nakuido na kua̱chi yó, dá ni̱ kuu ni̱ taó xóo na yó ti̱xi ndáꞌán. 4Ta ki̱ꞌo dión ni̱ ka̱ndeé ná ni̱ da̱xínko̱o ndiꞌi na choon saꞌándá ley Ndios saꞌa̱ yóó, na̱ ko̱ ndéi ka̱ kee ña̱ kóni̱ ñíi̱, nda̱á ndéi yó kée yó ña̱ kóni̱ Espíritu ii̱ Ndios.

5Ta ña̱yuu ñóꞌo ti̱xi ndaꞌá ña̱ kóni̱ ñíi̱ ná, no̱ón kúú na̱ ndíꞌi cháá ka̱ ini kee ña̱ kóni̱ mií ná. Tído na̱ ñóꞌo ti̱xi ndáꞌa̱ Espíritu ii̱ Ndios, no̱ón kúú na̱ ndíꞌi cháá ka̱ ini kee ña̱ kóni̱ mií Espíritu. 6Chi̱ ña̱yuu ndíꞌi ini kee ña̱ kóni̱ ñíi̱ ná, no̱ón kúú na̱ ni̱ꞌí ña̱ kuu na̱. Tído ña̱yuu ndíꞌi ini kee ña̱ kóni̱ Espíritu ii̱ Ndios, no̱ón kúú na̱ ni̱ꞌí ña̱ kataki chíchí ná, xíꞌín ña̱ koo va̱ꞌa ini na̱. 7Chi̱ ña̱ kini kóni̱ ñíi̱ yo̱, ño̱ó kía̱n naá táꞌan xíꞌín ña̱ kóni̱ Ndios, dá chi̱ ko̱ kóni̱a̱n kueídóꞌan choon saꞌándá na̱, ta ko̱ káti̱ꞌaan keean ña̱. 8Sa̱ꞌá ño̱ó na̱ ndéi kée ña̱ kóni̱ ñíi̱ ná, no̱ón kúú na̱ o̱ kándeé ña̱ nataꞌan ini Ndios koni ñaá ná.

9Tído ndoꞌó, ko̱ ndéi ka̱ ndo̱ kee ndó ña̱ kóni̱ ñíi̱ ndo̱, nda̱á ndéi ndó kée ndó ña̱ kóni̱ Espíritu ii̱ Ndios, tá miía̱n ndaa̱ ió na̱ ini ndo̱. Tído tá ió iin káa ndó ko̱ ñáꞌa̱ kakomí Espíritu Cristo ini nío̱ ndo̱, dá kía̱n ko̱ kúú taꞌon ndó kuendá na̱. 10Tído tá ió Cristo ini ndo̱, dá kía̱n sa̱ ni̱ xiꞌi̱ va ñíi̱ ndo̱ no̱ó kua̱chi, tído takí va espíritu ndo̱, chi̱ sa̱ ni̱ ka̱ndo̱o vii ndó noo̱ Ndios. 11Tá miía̱n ndaa̱ ió Espíritu na̱ ni̱ da̱nátaki Jesús ini ndo̱, dá kía̱n na̱ ni̱ da̱nátaki Cristo Jesús tein na̱ ni̱ xiꞌi̱, no̱ón taꞌani kúú na̱ dánátaki yikí ko̱ño ndo̱ kée Espíritu ii̱ ná, na̱ ió ini ndo̱. 12Sa̱ꞌá ño̱ó, ñani miíi̱, kánian kee yó ña̱ kóni̱ Espíritu ii̱ Ndios, ta ko̱ káni ka̱a̱n kee yó ña̱ kóni̱ ñíi̱ yo̱. 13Chi̱ tá ndéi ndó kée ndó ña̱ kóni̱ ñíi̱ ndo̱, dá kía̱n kánian kuu va ndó. Tído tá dándíꞌi ndó ña̱ kini kóni̱ ñíi̱ ndo̱ xíꞌín ndée̱ Espíritu ii̱ Ndios, dá kía̱n kataki chíchí ndó.

14Chi̱ ndidaá na̱ xíꞌo mií ña̱ kandaka ñaá Espíritu ii̱ Ndios, no̱ón ndisa kúú de̱ꞌe Ndios. 15Dá chi̱ ko̱ ní nátiin ndó iin espíritu, táꞌa̱n ña̱ kedaá xíꞌín ndó, dá kañoꞌo tuku ndó ti̱xi ndáꞌa̱ ña̱ yu̱ꞌú ndo̱. Diꞌa ni̱ na̱tiin ndó Espíritu ii̱. Ta mií ná ni̱ ndee ndó de̱ꞌe Ndios. Ta mií ná kédaá xíꞌá, dá káyuꞌú yó na̱ diꞌa: “Tatá lóꞌo̱ miíi̱.” 16Ta Espíritu ii̱ Ndios kúú na̱ xíꞌo kuendá noo̱ espíritu míí yó ña̱ miía̱n ndaa̱ kuiti kúú yó de̱ꞌe Ndios. 17Ta sa̱ꞌá ña̱ kúú yó de̱ꞌe Ndios, sa̱ꞌá ño̱ó niꞌi̱ taꞌani yó ña̱ ni̱ kaa Ndios ki̱ꞌo na noo̱ yo̱, ta natiin nduú yo̱án xíꞌín Cristo. Tá ná ndoꞌo naní nío̱ yo̱ saꞌa̱ ná, táto̱ꞌon ni̱ ndoꞌo mií ná, dá kía̱n natiin nduú yo̱ ña̱ñóꞌó xíꞌín ná noo̱ ndato káa induú.

18Tído yuꞌu̱ kúú ra̱ kándaa̱ ini ña̱ o̱ nákiꞌin táꞌan taꞌan vaan ña̱ ndóꞌo nío̱ yo̱ tiempo viti xíꞌín ña̱ ndato téí koni yo̱ naꞌa̱ Ndios noo̱ yo̱ chí noo̱. 19Chi̱ ndáti kíi̱ ndidaá ña̱ꞌa ni̱ ka̱va̱ꞌa Ndios ña̱ kasandaá kuu̱ naꞌa̱ Ndios ndá yoo kúú de̱ꞌe na. 20Ta ndidaá ña̱ꞌa ni̱ ka̱va̱ꞌa Ndios ni̱ niꞌi̱ táꞌi̱ ña̱ tu̱úán. Tído o̱ du̱ú sa̱ꞌá ña̱ kóni̱ miíán ndóꞌan dión, dá chi̱ ki̱ꞌo dión ni̱ koni̱ mií Ndios kee na xíꞌán. Tído ni̱ xi̱ꞌo na ta̱ndeé iní ña̱ kasandaá iin kuu̱, 21dá taó xóo naa̱n ti̱xi ndáꞌa̱ ña̱ kuaꞌa̱n tu̱úán, dá natiian ña̱ ndato kooan táto̱ꞌon ki̱ꞌo ndato téí kandei na̱ kúú de̱ꞌe Ndios.

22Chi̱ sa̱ náꞌá yó ña̱ sa̱ ndidaá kúú vá ña̱ꞌa ni̱ ka̱va̱ꞌa Ndios ndaꞌí tána viti, ta ndóꞌo naní nío̱ ñá táto̱ꞌon ki̱ꞌo ndóꞌo iin ñáꞌa̱ tá kuaꞌa̱n kaki de̱ꞌán. 23Ta o̱ du̱ú sa̱va̱ꞌa iin tóꞌón ña̱ yóꞌo ndóꞌo dión. Chi̱ dión taꞌani ndóꞌo yóó, na̱ ni̱ na̱tiin Espíritu ii̱ Ndios, ta na̱ yóꞌo kúú ña̱ va̱ꞌa mií no̱ó ni̱ xi̱ꞌo Ndios noo̱ yo̱. Ta ndaꞌí taꞌani tána ini yo̱, chi̱ ndáti kíi̱ yo̱ ña̱ naꞌa̱ Ndios ña̱ kúú yó de̱ꞌe na, dá ndesa̱á na̱ yikí ko̱ño yo̱. 24Chi̱ ni̱ na̱tiin yó ta̱ndeé iní yóꞌo tá ni̱ ka̱ki yó no̱ó kua̱chi yo̱. Tído tá ió ta̱ndeé iní yo̱ xíꞌín ña̱ꞌa ió noo̱ yo̱, dá kía̱n ko̱ ta̱ꞌón ta̱ndeé iní kíán. Chi̱ tá ió ña̱ꞌa noo̱ yo̱, ¿ndá choon kandati yóa̱n? 25Tído tá ndáti yó iin ña̱ꞌa ko̱ ndéꞌá, dá kía̱n kánian kandati kueé yo̱án.

26Ta diꞌa taꞌani kée Espíritu ii̱ Ndios chíndeé ná yó, chi̱ ko̱ káti̱ꞌa yó kaꞌa̱n yo̱ xíꞌín Ndios táto̱ꞌon ki̱ꞌo kánian kee yó. Sa̱ꞌá ño̱ó ndaꞌí tána mií Espíritu ii̱ Ndios seí ndaꞌí na̱ saꞌa̱ yo̱ noo̱ Ndios. Ta ko̱ níꞌi̱ yó to̱ꞌon nakanió sa̱ꞌá ña̱ káꞌa̱n na̱ xíꞌín Ndios. 27Ta náꞌá vá Ndios ndi káa nío̱ ña̱yuu. Sa̱ꞌá ño̱ó kándaa̱ va̱ꞌa ini na̱ ndí ki̱án kóni̱ Espíritu ii̱ ná, dá chi̱ mií Espíritu kúú na̱ seí ndaꞌí sa̱ꞌá ña̱yuu mií ná táto̱ꞌon ki̱ꞌo nátaꞌan ini mií Ndios.

Kándéé yó xíꞌín ndidaá ña̱ ndóꞌo yó kée Ndios

28Ta sa̱ náꞌá vá yó ña̱ sa̱ꞌá ña̱ kóni̱ yo̱ Ndios, sa̱ꞌá ño̱ó ndidaá kúú vá ña̱ꞌa ndóꞌo yó ndúuan ña̱ va̱ꞌa kée mií Ndios, chi̱ ni̱ ka̱xi ñaá mií ná táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ chi̱kaa̱ ini mií ná koo. 29Chi̱ nda̱ rá míí saꞌa̱ vá náꞌá Ndios ndá yoo kakuu ña̱yuu na̱, ta nda̱ daá vá ni̱ saki na̱ no̱ón kakuu na táto̱ꞌon ki̱ꞌo kúú de̱ꞌe mií ná, dá kía̱n de̱ꞌe mií ná ná kakuu de̱ꞌe kúú no̱ó noo̱ ndidaá kúú ña̱yuu ni̱ nduu ñani na̱. 30Chi̱ ña̱yuu ni̱ saki mií Ndios nda̱ rá míí saꞌa̱, na̱ yóꞌo taꞌani kúú na̱ ni̱ na̱kana mií ná. Ta na̱ ni̱ na̱kana na ñoó, no̱ón kúú na̱ ni̱ ndu̱vii ná. Ta na̱ ni̱ ndu̱vii ná ñoó, no̱ón kúú na̱ ni̱ꞌí ña̱ñóꞌó noo̱ mií ná noo̱ ndato káa chí induú.

31¿Ndi kaa yo̱ saꞌa̱ ña̱ yóꞌo, viti? Tá ió Ndios xíꞌín yó, ¿ndá yoo kandeé xíꞌín yó, tá dáá? 32Ta ko̱ ní kádíꞌi̱nda̱ taꞌon Ndios de̱ꞌe na, diꞌa ni̱ na̱ki̱ꞌo ñaá ná ni̱ xiꞌi̱ na̱ saꞌa̱ yo̱. Sa̱ꞌá ño̱ó miía̱n ndaa̱ niꞌi̱ nduú yo̱ ndidaá kúú ña̱ va̱ꞌa xíꞌín de̱ꞌe na. 33¿Ndá yoo kandeé chinóo kua̱chi yóó, na̱ ni̱ ka̱xi mií Ndios? Chi̱ mií vá Ndios kúú na̱ ni̱ da̱nkoo vii yó noo̱ míí ná. 34Ta, ¿ndá yoo ví kandeé kaꞌa̱n ña̱ kánian kuu yo̱ sa̱ꞌá kua̱chi yo̱? Chi̱ Cristo kúú na̱ ni̱ xiꞌi̱ saꞌa̱ yó, ta kúú ni̱ na̱taki na̱, ta ió na̱ xoo kuáꞌa tatá Ndios seí ndaꞌí na̱ saꞌa̱ yo̱. 35¿Ndí ki̱án kandeé ña̱ dánkoo Cristo ña̱ kúꞌu̱ ini na̱ saꞌa̱ yo̱? ¿Á kandeé ta̱ndóꞌó, o ña̱ kúndaꞌí ini yo̱, o ña̱ kéndava̱ꞌa ña̱yuu xíꞌín yó, o ña̱ ko̱ níꞌi̱ yo̱ ña̱ꞌa kasáꞌan yó, o ña̱ ko̱ó dáꞌo̱n kandixi yó, o ña̱ i̱o ña̱ kuu yo̱, o ña̱ kaꞌání ña̱yuu yó xíꞌín espada? 36Ko̱ó, dá chi̱ diꞌa káꞌa̱n tuti ii̱ Ndios:

Sa̱ꞌá ña̱ kándísa nduꞌu̱ mií ní, sa̱ꞌá ño̱ó ndidaá kuu̱ ndúkú ña̱yuu nduꞌu̱ kaꞌání ná.

Táto̱ꞌon ki̱ꞌo káxi na léko kaꞌání ná, ki̱ꞌo dión kée na xíꞌín nduꞌu̱.

37Tído noo̱ ndidaá kúú ta̱ndóꞌó yóꞌo, diꞌa ni̱ ka̱ndeé vá yó ni̱ kee Cristo, na̱ kúꞌu̱ ini saꞌa̱ yo̱. 38Sa̱ꞌá ño̱ó kándéé káꞌano inii̱ ña̱ ni iin tóꞌón taꞌon ña̱ꞌa o̱ kándeé ña̱ dánkoo Ndios ña̱ kúꞌu̱ ini na̱ saꞌa̱ yo̱. Ni ña̱ kuu yo̱, ni ña̱ kataki yo̱, ni ángel ndéi noo̱ Ndios, ni ña̱ néꞌe choon, ni ña̱ kómí ndée̱ chí induú, ta ni ña̱ꞌa ndóꞌo yó viti, ta ni ña̱ꞌa ve̱i ndoꞌo yó chí noo̱, 39ta ni ña̱ ió noo̱ díkó, ni ña̱ ió nda̱ ma̱á ti̱i ñóꞌo̱, ta ni iin tóꞌón ka̱ ña̱ꞌa ni̱ ka̱va̱ꞌa Ndios o̱ kándeé ña̱ dánkoo na ña̱ kúꞌu̱ ini na̱ saꞌa̱ yo̱, chi̱ náꞌa̱ na̱ ña̱ kúꞌu̱ ini na̱ saꞌa̱ yo̱ sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kee Cristo Jesús, na̱ kúú satoꞌo yo̱.