Search form

Romanos 8:26

26Ta diꞌa taꞌani kée Espíritu ii̱ Ndios chíndeé ná yó, chi̱ ko̱ káti̱ꞌa yó kaꞌa̱n yo̱ xíꞌín Ndios táto̱ꞌon ki̱ꞌo kánian kee yó. Sa̱ꞌá ño̱ó ndaꞌí tána mií Espíritu ii̱ Ndios seí ndaꞌí na̱ saꞌa̱ yo̱ noo̱ Ndios. Ta ko̱ níꞌi̱ yó to̱ꞌon nakanió sa̱ꞌá ña̱ káꞌa̱n na̱ xíꞌín Ndios.