Search form

Romanos 8:3

3Chi̱ ko̱ ní kándeé taꞌon ley taó xóoan yó ti̱xi ndaꞌá kua̱chi, chi̱ ko̱ ní kándeé yó kee yó choon saꞌándáa̱n. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ta̱ndaꞌá Ndios de̱ꞌe mani̱ ná ni̱ kii na ñayuú yóꞌo, ta ni̱ nduu na iin ta̱a ñayuú yóꞌo táto̱ꞌon kúú mií yó, na̱ kómí kua̱chi. Chi̱ ni̱ kii na nakuido na kua̱chi yó, dá ni̱ kuu ni̱ taó xóo na yó ti̱xi ndáꞌán.