Search form

Romanos 8:35

35¿Ndí ki̱án kandeé ña̱ dánkoo Cristo ña̱ kúꞌu̱ ini na̱ saꞌa̱ yo̱? ¿Á kandeé ta̱ndóꞌó, o ña̱ kúndaꞌí ini yo̱, o ña̱ kéndava̱ꞌa ña̱yuu xíꞌín yó, o ña̱ ko̱ níꞌi̱ yo̱ ña̱ꞌa kasáꞌan yó, o ña̱ ko̱ó dáꞌo̱n kandixi yó, o ña̱ i̱o ña̱ kuu yo̱, o ña̱ kaꞌání ña̱yuu yó xíꞌín espada?