Search form

Romanos 8:36

36Ko̱ó, dá chi̱ diꞌa káꞌa̱n tuti ii̱ Ndios:

Sa̱ꞌá ña̱ kándísa nduꞌu̱ mií ní, sa̱ꞌá ño̱ó ndidaá kuu̱ ndúkú ña̱yuu nduꞌu̱ kaꞌání ná.

Táto̱ꞌon ki̱ꞌo káxi na léko kaꞌání ná, ki̱ꞌo dión kée na xíꞌín nduꞌu̱.