Search form

Romanos 8:39

39ta ni ña̱ ió noo̱ díkó, ni ña̱ ió nda̱ ma̱á ti̱i ñóꞌo̱, ta ni iin tóꞌón ka̱ ña̱ꞌa ni̱ ka̱va̱ꞌa Ndios o̱ kándeé ña̱ dánkoo na ña̱ kúꞌu̱ ini na̱ saꞌa̱ yo̱, chi̱ náꞌa̱ na̱ ña̱ kúꞌu̱ ini na̱ saꞌa̱ yo̱ sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kee Cristo Jesús, na̱ kúú satoꞌo yo̱.