Search form

Romanos 9:20

20Tído diꞌa kaá yuꞌu̱ xíꞌín ndó: ¿Ndí ki̱án kúú ndoꞌó, xiní ndo̱? ¿Ndiva̱ꞌa káñóꞌó ndó ña̱ kée Ndios? ¿Á kuu kaꞌa̱n iin ki̱di ñóꞌo̱ xíꞌín ta̱a ni̱ ka̱va̱ꞌan: “¿Ndiva̱ꞌa ni̱ ka̱va̱ꞌa ní yuꞌu̱ dión?”