Search form

Romanos 9:25

25Dá chi̱ diꞌa káꞌa̱n tuti ni̱ taa profeta Oseas sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kaꞌa̱n Ndios:

Koꞌi̱n ndeei ña̱yuu miíí, na̱ ko̱ ní sá kuu ña̱yuui̱,

ta kando̱o mani̱ ña̱yuu ko̱ ní sá io mani̱ noo̱í.