Search form

Romanos 9:29

29Ta ni̱ kaa taꞌani Isaías diꞌa:

Tá ko̱ ní kuꞌu̱ káꞌano ini Ndios, na̱ kómí choon noo̱ ndidaá ángel, sa̱ꞌá nduꞌu̱,

dá kía̱n naá ndíꞌi va na̱ sáꞌano veꞌe yó táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ ndoꞌo na̱ ñoo Sodoma xíꞌín na̱ ñoo Gomorra, ní kúu.