Search form

Romanos 9:32

32Ta, ¿ndiva̱ꞌa ni̱ ndoꞌo na dión, káꞌán ndó viti? Dión ni̱ ndoꞌo na, dá chi̱ ko̱ ní nándukú ná ña̱ kando̱o vii ná noo̱ Ndios sa̱ꞌá ña̱ kandeé iní ñaá ná. Diꞌa ni̱ ndukú ná kando̱o vii ná noo̱ Ndios sa̱ꞌá ña̱ kée na choon saꞌándá ley. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ka̱chiꞌi sáꞌá ná ni̱ kee yuu̱ ni̱ chi̱ndúꞌu̱ Ndios.