Search form

Romanos 9:33

33Dá chi̱ diꞌa kaá tuti ii̱ Ndios:

Koꞌi̱n chindu̱ꞌí iin yuu̱ chí ñoo Sion diꞌa,

dá ná kachiꞌi sáꞌá ña̱yuu ko̱ xi̱ín kandísa ñaá,

dá ná kue̱i na no̱ó ña̱ koon na mií ná.

Tído na̱ kándísa yuu̱ yóꞌo, ni iin kuu̱ ta̱ꞌón o̱ kákaꞌan noo̱ ná keean.