Search form

Romanos 9:4

4Chi̱ kúú ná na̱ veꞌe ta̱ Israel, ta ni̱ ndee ñaá Ndios na̱ ñoo mií ná, ta ni̱ xini xíꞌín noo̱ ná táto̱ꞌon ki̱ꞌo náyeꞌe̱ ndaa Ndios, ta ni̱ ka̱ndo̱o Ndios xíꞌín ná ña̱ kemáni̱ ñaá ná, ta ni̱ xi̱ꞌo na ley na̱ noo̱ ná, ta ni̱ da̱náꞌa̱ taꞌani na noo̱ ná ndi kee na kandaño̱ꞌo ndisa ñaá ná, ta ni̱ xi̱ꞌo na to̱ꞌon na ña̱ kee na ña̱ va̱ꞌa xíꞌín ná.