Search form

HECHOS 1:21

21’Paty øøts ya̱ꞌa̱t ja̱a̱ꞌy nɨduꞌugɨn nyiktunwa̱ꞌa̱ñ pøn øøts jeky tø xpawɨdity, wɨneꞌen øøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm ya̱ tø xꞌatsmøøtsøønɨ,