Search form

HECHOS 10

Ku ja Pedro tmɨgajpxy ja solda̱dɨ wɨndsøn pøn yiktejp Cornelio

1Jam ɨdøꞌøn tuꞌuk yꞌijty ja ya̱a̱ꞌdyøjk ma̱ ka̱jp jam txøøwɨ Cesarea, Cornelio døꞌøn ja xyøøw, jaꞌats ɨdøꞌøn ja solda̱dɨdɨ tukpiky tnɨwɨndsønꞌa̱jtp pøn yikxøømøødyøø Italia̱nɨ. 2Xjats ja Cornelio møøt ja yꞌuꞌnk møøt ja ñɨdøꞌøxy, yjanchja̱ꞌmyatstɨp ɨdøꞌøn ja Dios Teety jaꞌ, jøts nayɨdeꞌen twɨndsøꞌøgɨdɨ. Ajotꞌa̱jttɨp ɨdøꞌøn ja Dios jabom jabom, jøts nayɨdeꞌen tjanchtabudøjkɨdøø ja myeeñ ja ayoobɨ ja̱a̱ꞌy. 3Tuꞌuk ɨdøꞌøn ja xøøw sa̱ yja̱jty sa̱ kyubejty ja Cornelio, ku ojts wa̱ꞌa̱ts tꞌixy awɨnma̱a̱ꞌngyøjxp ja Dios Teety yꞌa̱nkɨlɨs, tɨgøøk ya̱xpɨn ɨdøꞌøn wyɨnaty ku ojts ñɨdøkɨyɨ ma̱ ja jap wyɨnaty, wɨnets ja xøøw ja tyamɨga̱jpxɨyøø:

―¡Mets Cornelio!

4Wɨnets ja Cornelio tsøꞌøgɨja̱wɨ twɨnꞌixy, jøts tꞌadsøøy:

―¿Ti, teety?

Xjats ja a̱nkɨlɨs ojts ñɨɨꞌmxyɨyɨ:

―Tø ja Dios Teety ja mꞌajotꞌa̱jtɨn mgupøjkxɨyɨ, jøts ku tø xpudøkɨ nayɨdeꞌen ja ayoobɨ ja̱a̱ꞌdyɨ. 5Kax mgugajpxy jøts jam ñøjkxtɨt Jope, wan ja Simón tꞌatswa̱wdɨ pøn nayɨdeꞌen yiktejp Pedro. 6Jam ja myɨdsøønɨ poꞌogooꞌtspɨ wyɨndump pøn yiktejmɨp nayɨ Simón, pøn jam tsɨnaapy mejy wɨngon. Jaꞌats mdukmadoowɨyɨp pønɨ ti mduꞌump.

7Xjats ku ja a̱nkɨlɨs ñøjkxna̱a̱, wɨnets ja Cornelio twa̱a̱dsøøy ja tyumbɨ namajtsk. Wya̱a̱dsoow nayɨdeꞌen ja solda̱dɨ tuꞌuk pøn ja møøt ñamyayɨ, jøts pøn nayɨdeꞌen twɨndsøꞌjkɨp ja Dios Teety. 8Xjats ja ttukmadoogɨjxy ja kyugajpxtyɨ sa̱ jaty ja a̱nkɨlɨs ja wyɨnaty tø ñɨɨꞌmxyɨyɨ, wɨnetnɨmts tkejxy.

9Xjats ku kyimjabomꞌa̱jty, jawaanɨ jam kyaja̱ꞌtnɨdɨ ka̱jpjotp ma̱ ja yikaxtøø kugajpxyꞌa̱jtpɨ, wɨnets ja Pedro pyejty jam tøjkøjxp diosꞌajotꞌa̱jtpɨ, kujk xøøw et ɨdøꞌøn wyɨnaty. 10Janch yuꞌooꞌknɨp ɨdøꞌøn ja wyɨnaty jøts ja kyaawya̱ꞌa̱ñ; japnɨmts ja kaaky wyɨnaty yꞌøyɨ, ku jotmøñ tꞌejxpa̱a̱jty jadeꞌen kidi ja̱a̱ꞌy kyuma̱a̱ꞌy, 11ku ja tsa̱jp yꞌawa̱ꞌa̱ch jøts tꞌixy ña̱xkɨda̱ꞌa̱ky, jadeꞌen ja tꞌixy kidim ja møj ma̱ntɨ, jøts tum wendɨ makta̱xk ɨskiin. 12Jøts jam ma̱ntɨkøjxp mayjøøjp ja jɨyujk tꞌixy, jam ja tsa̱a̱ꞌñ, jam ja joon, jøts jam nayɨdeꞌen ja makta̱xkpɨ tekpyɨ jɨyujk. 13Wɨnets tmadøøy ja ayuujk midi tsooꞌmp tsa̱jpjøtpy, jøts ja yɨdeꞌen ñɨɨꞌmxyɨ:

―Pɨdøꞌøk Pedro, yikꞌook ɨnet yø jɨyujk tuꞌuk jøts xtsuꞌutst.

14Xjats ja Pedro tꞌadsøøy:

―Kaꞌ teety jadeꞌen; nɨwɨndii øts jadeꞌen ngatsuꞌuch ja kyaꞌøybɨ kyawa̱ꞌa̱tspɨ, midi kapa̱a̱tꞌa̱jtɨyɨp yiktsuꞌutst sa̱m ja Moisés kyutujk.

15Xjats jadɨgojk tmadøøy ja kajpxy ja ayuujk, jøts wya̱ꞌa̱ñ:

―Kidi jadeꞌen xkaꞌødyijy, tum mba̱a̱tꞌa̱jtɨp yø jɨyujk tsuꞌuch midi Dios Teety tø ttanɨbɨkta̱a̱gɨ.

16Tɨgøøk ojk ɨdøꞌøn ja ma̱ntɨ wyɨmbijty yꞌadɨjy, jøts pyatøjkɨña̱a̱ nay jap tsa̱jpjøtpy. 17Ɨxjam ja Pedro jadeꞌen wyɨnaty myay tya̱jy, ti døꞌøn ja tyijpy jadeꞌen midi wyɨnaty tø tꞌixy ku ja Cornelio kyugajpxy yja̱ꞌttøø, tø ja wyɨnaty tyiknɨdøøwɨdɨ ja Simón tyøjk. 18Kuts ja jam yja̱ꞌttøø tøkꞌagiꞌpy, wɨnets møk tkuga̱jpxɨdøø pønɨ jap ja Simón midi nayɨdeꞌen yiktejp Pedro. 19Kumɨ jaꞌ wyɨnaty ja Pedro myɨmaapy myɨda̱jpñɨm midi wyɨnaty tø tꞌixy, wɨnets ja Espíritu Santo ñɨma̱a̱jyøø:

―Nɨdɨgøøk ɨxya̱m ja ja̱a̱ꞌy mꞌɨxa̱ꞌa̱yɨyɨ. 20Pɨdøꞌøk, wɨna̱k jøts xmøødɨt yø ja̱a̱ꞌy, kidi ti xpawɨnmay, nay øts yøꞌ ngugajpxy.

21Xjats ja Pedro tnɨwɨna̱jky ma̱ wyɨnaty ja Cornelio kyugajpxy yꞌawejxtɨ, jøts ja tnɨma̱a̱y:

―Øts meets ɨdøꞌøn xꞌɨxaapy. ¿Ti døꞌøn mnɨmendɨp?

22Xjats ja kugajpxy tꞌadsoodøø:

―Ja Cornelio øø xyikugajpxyꞌa̱jtp, janch øy ja̱a̱ꞌy jaꞌ jøts nayɨ wyɨndsøꞌjkɨp ja Dios jaꞌ, xjats nayɨdeꞌen janch tsojkɨp jaꞌ ja israelɨt ja̱a̱ꞌdyɨ. Nay ja Dios Teety ɨdøꞌøn yꞌa̱nkɨlɨs ja tnɨma̱a̱jyøø jøts me myikwa̱ꞌa̱t, jøts jam nja̱a̱ꞌmɨnt ma̱ ja chøønɨ ja Cornelio, jamts mets xꞌatstukmadoꞌot pønɨ ti jaty me mnɨja̱ꞌwɨp, jøts ti jaty mmadya̱ꞌa̱kwampy.

23Xjats ja Pedro tkuwa̱a̱ꞌwɨña̱a̱ tyøjkjøtpy, jøts jamyɨ mya̱a̱døø. Xjats ja kyimjabomnɨm chooꞌndøø, wɨnets ja Pedro twa̱a̱y ja myɨjanchja̱ꞌwɨbɨ wɨna̱a̱gɨn midi jam Jope tsɨnaadyɨp.

24Jøtsnɨm kyimjabom yja̱ꞌttøø jam Cesarea, ma̱ ja Cornelio yꞌawijxyɨyɨ nɨdukɨꞌɨyɨ møøt ja myɨguꞌuktøjktɨ, midi wyɨnaty tø twa̱a̱dsowdɨ jøts ja tpatmadoꞌodɨt ja Pedro kyajpxy yꞌayuujk. 25Kuts ja jam tyimyja̱ꞌttøø ja Pedro, xjats ja Cornelio yꞌadsoojɨyøø jøts ja pyɨdsimy tyøjkjøtpy, xjats ja jatyɨ ñagyuxendya̱a̱jkɨ ja Pedro wyɨngujky, jøts ja jadeꞌen yikwɨndsøꞌøgɨ ejxɨm ja diosɨn. 26Wɨnets ja Pedro jatyɨ twejtsjɨꞌɨky, yɨdeꞌen ja wya̱a̱ñ:

―¿Tiku ø xwɨnguxaanɨ? Pɨdøꞌøk, pø nay ja̱a̱ꞌyts øts nayɨdeꞌen sa̱ mets.

27Jøts nay madya̱ktɨpnɨm ɨdøꞌøn ja wyɨnaty, ku jap tyøjkɨdøø tøjkjøtpy ma̱ wyɨnaty ja ja̱a̱ꞌy jap yjanchꞌawejxtɨ namay. 28Xjats ja Pedro tnɨma̱a̱y yɨdeꞌen:

―Meets mɨguꞌuktøjktɨ, mnɨja̱ꞌwɨp meets jøts ku øøts wenk nꞌisraelɨtja̱a̱ꞌyꞌaty, kaꞌap øøts nꞌøyja̱wɨ jøts øøts nmɨguꞌuk tmøøtnabya̱a̱ttɨt ja wenk ja̱a̱ꞌdyɨ uk tyøkɨdɨt jaꞌ tyøjkjotptɨ, kaꞌap øøts ja nꞌødyijy, kaꞌap øøts ja nwa̱ꞌa̱tstijy. Tøts øts Dios xuknɨja̱wɨ, jøts ku kaꞌap jadeꞌen yꞌøyɨ jøts øts jadeꞌen nwɨnmaꞌaty. 29Jaꞌagøjxp ø nmiñ jatyɨ ku mee xwa̱a̱dsøøy. Jøts nnɨja̱wɨwyampy øts ɨxya̱m ti meets ɨdøꞌøn xamɨga̱jpxwa̱mp ku meets xwa̱a̱dsøøy.

30Xjats ja Cornelio tꞌadsøøy, yɨdeꞌen ja tnɨma̱a̱y:

―Ɨxya̱m myɨmakta̱xk xøøwɨñɨ ku øts yɨdeꞌen nja̱jty, ya̱ øts wyɨnaty ndøjkjøøjty nꞌayuuꞌaty, jøts ja Dios wyɨnaty nꞌajotꞌaty wɨnakxyøøw, ku øts jotmøñ nꞌejxpa̱a̱jty tuꞌuk ja ya̱a̱ꞌdyøjk, jøts janch tsama̱mp ja wyet amuum kyaxɨꞌɨky. 31Wɨnets øts yɨdeꞌen xnɨma̱a̱y: “Mets Cornelio, tø ja Dios Teety ja mdiosꞌajotꞌa̱jtɨn mgupɨjkxyɨyɨ, jøts ku tø xpudøkɨ nayɨdeꞌen ja ayoobɨ ja̱a̱ꞌdyɨ. 32Kax mgugajpxy jøts jam ñøjkxt Jope, wan ja Simón tꞌatsway pøn nayɨdeꞌen yiktejp Pedro. Jam ja myɨdsøønɨ ja poꞌogooꞌtspɨ wyɨndump midi jam tsɨnaapy mejy wɨngon. Jaꞌats mdukmadowɨyɨp pønɨ ti mduꞌump.” Jadeꞌen øts ɨdøꞌøn ja a̱nkɨlɨs xnɨma̱a̱y. 33Paty øts ngugajpxy jatyɨ nguejxy jøts me mꞌatsyikwa̱ꞌa̱t, pø janch øy ku tø xpaduñ ku tø mmiñ ya̱. Wa̱ꞌa̱ts ja Dios Teety xꞌijxyɨm xnɨja̱ꞌwaꞌam ku adøm ɨxya̱a̱dɨ, ku øø nbatmadoowa̱ꞌa̱ñ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm kyajpxy yꞌayuujk midi ja tø mdamɨgaxɨyɨ, jøts mets ja ya̱ jadeꞌen xnɨga̱jpxt.

Ku ja Pedro kya̱jpxwaꞌkxy jam Cornelio tyøjkwɨndump

34Wɨnets ja Pedro kya̱jpxnɨbøjkøø, jøts ja yɨdeꞌen wya̱a̱ñ:

―Ɨxya̱m njanchꞌixy njanchnɨja̱wɨ ku ja Dios Teety chøjkpy jaꞌ øpyønja̱a̱ꞌyɨ, kaꞌap jaꞌ tkaꞌøyja̱wɨ, 35kyupijkpy jaꞌ pønɨ pøn wɨndsøꞌjkɨyɨp, jøts yꞌøyja̱a̱ꞌyꞌa̱ttɨt nayɨdeꞌen. 36Dios Teety ɨdøꞌøn jadeꞌen ojts ttukmadøy ja Israelɨt ja̱a̱ꞌy, ku xmɨꞌøyꞌa̱twa̱ꞌa̱ñɨndɨ jadɨgojk ja Jesucristo køjxp pøn nwɨndsønꞌa̱jtyɨndɨp nɨdukɨꞌɨyɨ.

37Pø mnɨja̱ꞌwɨpxɨ meets nɨdukɨꞌɨyɨ sa̱ yja̱jty sa̱ kyubejty jam israelɨt ja̱a̱ꞌy yꞌetjotptɨ, jam ɨdøꞌøn choꞌonda̱a̱jky ma̱ et txøøwɨ Galilea, tø wyɨnaty ja Juan Bautista jawyeen kya̱jpxwaꞌkxy, xjats ja ja̱a̱ꞌy ja nayɨdeꞌen namay tyiknøbejty. 38Ja pø mnɨja̱ꞌwɨpxɨ meets nayɨdeꞌen ku ja Dios Teety ja Jesús ttuktatøjkøø ja Espíritu Santo møøt ja myøkꞌa̱jtɨn, jøts nayɨdeꞌen sa̱ jaty ja wyɨdity ku ja tꞌødyuñ ja ja̱a̱ꞌy, jøts ku ja tyiktsøꞌøky pønɨ pøn ja mɨkuꞌ møøt yꞌitynɨm. Jaꞌagøjxp ja jadeꞌen ttuuñ ku ja Dios Teety ja ejtp tmøøtꞌity. 39Øøts ɨdøꞌøn tø nꞌixy, øøts ɨdøꞌøn tø nnɨja̱wɨ, sa̱ jaty ja Jesús ttuuñ jam Israelɨt kya̱mwemp kya̱mjotptɨ, jøts nayɨdeꞌen jam Jerusaléngɨt ja̱a̱ꞌy myøjka̱jpjotptɨ. Jøts nay tø øøts ja nꞌixy sa̱ jaty ja yja̱jty ku yikꞌoꞌjkɨyøø ja ja̱a̱ꞌy, jøts sa̱ yikmɨtsumbejty jam kruskøjxp. 40Wɨnets ja Dios Teety ojts kyɨdɨgøøk xøøw tyikpɨdsɨɨmy jap ooꞌkpɨ jutjøtpy ma̱ ñajxøjkøø ja Jesús, xjats øøts ja xukyikwɨngaxɨꞌjky. 41Kaꞌap ja yiktukꞌejxtøø ja mayja̱a̱ꞌdyɨ, øøts yɨdeꞌen yø xukyikwɨngaxɨꞌjky, kumɨ tø øøts ja wyɨnaty jawyeen xwɨꞌixy, jøts øøts ja nꞌext, jøts øøts ja nnɨja̱wɨt. Xjats ku ja jadeꞌen jadɨgojk yjujkpyɨjky, jøts øøts ja nga̱a̱y jøts øøts ja nꞌuuky møøt. 42Xjats øøts ja xanɨꞌaneꞌemy ja ka̱jpxwa̱ꞌkxk, jøts øøts ja ja̱a̱ꞌy ndukmadoꞌot nduknɨja̱wɨt ku ja Dios Teety ja køꞌøm tpɨkta̱a̱jky ja Jesús, jøts ja jujkpyɨ ja øøkpyɨ ttɨɨdyuꞌunt. 43Nayɨdeꞌen ɨdøꞌøn wyɨnaty jekyɨp ja Dios Teety kyugajpxy tø tka̱jpxtɨ tø tmadya̱ꞌa̱ktɨ ja Jesús, jøts pønɨ pøn tjanchja̱ꞌwɨp ja Jesús, wɨnets yikmaaꞌkxuktɨt ja pyøky. Jadeꞌen ja Pedro ja tnɨma̱a̱y ja ja̱a̱ꞌy.

Ku ja Espíritu Santo ttatøjkøø pøn kaꞌisraelɨt ja̱a̱ꞌyɨdɨ

44Ñagya̱jpxꞌadøtsp wyɨnaty ja Pedro, ku ja Espíritu Santo tyatøjkɨyɨdøø nɨdukɨꞌɨyɨ ja ja̱a̱ꞌy pøn jaty jam wyɨnaty patmadojɨyɨp ja Pedro. 45Xjats ja israelɨt ja̱a̱ꞌy pøn ja Pedro tpadsooꞌnɨyɨdøø ku ojts ja kugajpxy jam wyayɨdɨ, wɨnets ja ñɨgyuma̱a̱p tjanchja̱ꞌwɨdøø ku ja Dios tyuktatøjkɨyɨdøø ja Espíritu Santo øpyønja̱a̱ꞌyɨ, pøn kaꞌap israelɨtja̱a̱ꞌyɨdɨ. 46Jaꞌagøjxp ɨdøꞌøn ja ojts yiknɨja̱wɨ ku ja adsuꞌjky ojts tjanchka̱jpxtɨ tum ja wenk ayuujk, jøts ku ja nayɨdeꞌen tjanchꞌøyja̱ꞌwɨdøø ja Dios. 47Xjats ja Pedro tnɨma̱a̱y ja myɨguꞌuk midi myøøtwɨdijtpy:

―¿Ti pøn mɨba̱a̱t xkadukyiknøbajtɨmp yø ja̱a̱ꞌy, pø tøxɨ Espíritu Santo tyatøkɨyɨdɨ jadeꞌen sa̱m adøm?

48Xjats ja Pedro tnɨꞌaneꞌjmy jøts ja ñøbattɨt ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo myøkꞌa̱jtɨngøjxp. Jøts ja Pedro møkta̱ꞌa̱ky yiknɨma̱a̱y, jøts ja jam yja̱a̱kta̱ꞌa̱nɨt ja wɨna̱a̱k xøøwɨn.