Search form

HECHOS 10:21

21Xjats ja Pedro tnɨwɨna̱jky ma̱ wyɨnaty ja Cornelio kyugajpxy yꞌawejxtɨ, jøts ja tnɨma̱a̱y:

―Øts meets ɨdøꞌøn xꞌɨxaapy. ¿Ti døꞌøn mnɨmendɨp?