Search form

HECHOS 11

Ku ja Pedro ttamɨmadya̱a̱jky ya̱ꞌa̱tpɨ ayuujk pøn tjanchja̱ꞌwɨdɨp ja Jesús jam Jerusalén

1Xjats ja tnɨja̱ꞌwɨdøø ja Jesús kyudanaabyɨdɨ pøn jam ta̱ndɨ Judeɨt yꞌetjotp, jøts ku ja wenk ja̱a̱ꞌy wyɨnaty tø tkupiky ja Dios kyajpxy yꞌayuujk pøn kaꞌap yꞌisraelɨtja̱a̱ꞌyɨdɨ. 2Xjats ku ja Pedro jadɨgojk wyɨmbijty jam Jerusalén, wɨnets ja twɨndsøꞌødyøø ja Pedro:

3―¿Tiku ja tø xꞌatsꞌixy ja wenk ja̱a̱ꞌy pøn kaꞌ yꞌisraelɨtja̱a̱ꞌyɨdɨ, tiku møøt tø mꞌatskay mꞌatsjɨɨkxy?

4Xjats ja Pedro tnɨmadya̱jktøjkøø sa̱ ja yja̱jty sa̱ ja kyubejty ku ja ojts yikway yikwich, jøts ja wya̱a̱ñ:

5―Jam ø wyɨnaty Jopɨt ja̱a̱ꞌy kya̱jpjotp, jøts Diosꞌajotꞌa̱jtpɨ wyɨnaty, jøts jadeꞌen nja̱ꞌwøø kidi ja ja̱a̱ꞌy kyuma̱ꞌa̱y, jadeꞌen nꞌejxpa̱a̱jty ejxɨm ja møj ma̱ntɨ, ku nꞌijxy kyɨda̱ꞌa̱ky tsa̱jpwemp tum wendɨ makta̱xk ɨskiinɨ, jøts wyɨngøøñ ma̱ øts jap wyɨnaty. 6Xjats nwɨnꞌijxy yikxon ti døꞌøn jap ma̱ntɨjøtpy, wɨnets jap nꞌejxpa̱a̱jty janch mayjøøjp ja jɨyujk, jap wyɨnaty tsa̱a̱ꞌñ, jap wyɨnaty joon, jøts nayɨdeꞌen ja jɨyujk midi makta̱xk ja tyeky, jøts nayɨdeꞌen midi janchꞌawa̱ꞌa̱ndɨ. 7Wɨnets nmadøøy ja ayuujk ku ø xnɨma̱a̱y: “Pɨdøꞌøk, Pedro; yikꞌook ɨnet yø jɨyujk tuꞌuk jøts xtsuꞌutst.” 8Jøts ø nꞌadsøøy: “Kaꞌ teety jadeꞌen. Nɨwɨndii øts jadeꞌen ngatsuꞌuch ja kyaꞌøybɨ kyawa̱ꞌa̱tspɨ, midi kapa̱a̱tꞌa̱jtɨyɨp yiktsuꞌutst sa̱m ja Moisés kyutujkɨn.” 9Wɨnets øts jadɨgojk xmɨgajpxy jøts øts xnɨma̱a̱y: “Midi ja Dios tø tyikwa̱ꞌa̱ch kidi xkaꞌødyijy.” 10Tɨgøøk ojk ɨdøꞌøn ja ma̱ntɨ wyɨmbijty yꞌadɨjy, jøts pyatøjkɨña̱a̱ nay jap tsa̱jpjøtpy. 11Xjats ku øts jadeꞌen nja̱jty, wɨnets nay jatyɨ yja̱ꞌttøø nɨdɨgøøk ja ya̱a̱ꞌdyøjktøø ma̱ øts ja wyɨnaty, Cesarea døꞌøn ja choondɨ jøts jam ñøjkxtɨ ma̱ øts ja xpa̱a̱ttøø. 12Wɨnets øts ja Espíritu Santo xnɨma̱a̱y jødsɨk øts ja kugajpxy nmøødɨdɨt, jøts ku nayɨdeꞌen kaꞌap ti nbawɨnmaꞌaty. Wɨnets ø xpadsoꞌondɨ nɨdudujk ja Jopɨt ja̱a̱ꞌdyɨ pøn tjanchja̱ꞌwɨdɨp ja Jesús. Xjats ku øøts jam nja̱ꞌjty Cesarea, wɨnets øø nɨdukɨꞌɨyɨ ndøjkøø Cornelio tyøjkjotp pøn ø xnɨgajxøø. 13Wɨnets øøts ja xukmadøøy sa̱ ja yja̱jty sa̱ ja kyubejty jam tyøjkjotp, ku ja a̱nkɨlɨs tuꞌuk tꞌejxpa̱a̱jty, jøts ku ja ñɨma̱a̱jyøø: “Kax mgugajpxy jøts jam ñøjkxt Jope, wan ja Simón tꞌatsway midi nayɨdeꞌen yiktejp Pedro. 14Jaꞌats mdukmadowɨyɨdɨp sudso mꞌanmɨja̱ꞌwɨn yꞌawa̱ꞌa̱tspɨdsøꞌømdɨt møøt mmɨguꞌuktøjktɨ.” Jadeꞌen ojts ñɨɨꞌmxyɨ. 15Xjats ku ojts nmɨga̱jpxnɨbøkɨ nɨdukɨꞌɨyɨ, wɨnets ja Espíritu Santo tyatøjkɨyɨdøø, nayɨdeꞌen sa̱m adøm xatøjkaꞌandøø ku ojts myɨdukꞌojk tyimyiñ. 16Xjats ku øts jadeꞌen nꞌijxy, wɨnets øts jatyɨ nja̱ꞌmyejch ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm yꞌayuujk sa̱ ja wya̱a̱ñ ku ja Juan Bautista mayja̱a̱ꞌy nøø ttuktanøbejty, jøts ku ja wya̱a̱ñ: “Wenk mee mja̱tt, jadeꞌen ku Espíritu Santo mdatøkɨyɨdɨt.” 17Pønɨ tyuktatøkɨwyampy ja Dios Teety ja yꞌEspíritu Santo ja wenk ja̱a̱ꞌdyɨ jadeꞌen sa̱m adøm xuktatøjkaꞌandøø, kumɨ adøm njanchja̱ꞌwɨndɨp ja Jesús, ¿ti øts ja jadeꞌen ngaduktunɨp? Tsaachtyi øts ɨdøꞌøn, pø køꞌømxɨ ja jadeꞌen ttunwa̱ꞌa̱ñ.

18Ku ja jadeꞌen tmadoodøø ja Pedro yꞌayuujk, wɨnets yꞌamongøjxtøø jøts yjotkujkꞌa̱jttøø, jøts ja Dios Teety tmøjpɨkta̱a̱jktøø, jøts yɨdeꞌen wya̱a̱ndøø:

―¡Tø ja Dios Teety ttanɨbɨkta̱a̱gɨ jøts nayɨdeꞌen yikunuuꞌkxtɨt øpyønja̱a̱ꞌyɨ ku ja tmajtstuꞌuttɨt ja kyaꞌødyunk, wɨnets ja tsɨna̱a̱ꞌyɨn xemɨkøjxp tpa̱a̱ttɨt!

Ku ja ja̱a̱ꞌy ja Jesús tjanchja̱ꞌwɨꞌokwa̱ꞌa̱ñ jam Antioquía

19Ku ja Esteban tꞌukyikꞌooꞌktøø, wɨnets tꞌɨxaañɨbøjkɨdøø pøn ja Jesús tjanchja̱ꞌwɨdɨp, xjats ja wɨna̱a̱gɨn kyaknøjkxtøø Fenicia, Chipre, jøts nayɨdeꞌen Antioquía. Japts ja tka̱jpxwa̱ꞌkxtøø ja øgyajpxy ja ømyadya̱ꞌa̱ky. Kaꞌap ja nugo aja̱wɨ tnɨdyukmadowdɨ o pøn, agøꞌømyɨ ja tnadyamɨmadya̱ꞌa̱gyɨdɨ tukꞌisraelɨt ja̱a̱ꞌdyɨ. 20Xjats wɨna̱a̱gɨn jaꞌadɨ midi jam tsooꞌndɨp Chipre jøts nayɨdeꞌen Cirene, ku ja nay jam yja̱ꞌttøø Antioquía wɨnets ja nayɨdeꞌen tka̱jpxwa̱ꞌkxtøø ja øgyajpxy ja ømyadya̱ꞌa̱ky, midi anmɨja̱ꞌwɨn tyiknɨtsoꞌokꞌa̱jtp, jaꞌayɨ tyukmadoodɨp pøn kaꞌisraelɨt ja̱a̱ꞌdyɨ. 21Janchkunuuꞌkxɨdɨ ja Dios jaꞌ ku ja kya̱jpxwa̱ꞌkxtɨ, wɨnets ja japɨt ja̱a̱ꞌy tjanchyiktɨga̱tstøø chɨna̱a̱ꞌyɨndɨ, jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm yjaꞌ tpabøjkɨñɨdøø.

22Xjats ku ja jadeꞌen tnɨja̱ꞌwɨdøø ja Jesús yjanchja̱ꞌwɨbɨdɨ pøn jam tsɨnaadyɨp Jerusalén, wɨnets ja tkaxtɨ nay jaꞌ myɨguꞌuktɨ pøn txøøwꞌa̱jt Bernabé, jøts jam ja ñijkxy Antioquía. 23Xjats ku jam yja̱ꞌjty, jøts ja tꞌijxy jøts ja tnɨja̱ꞌwøø sa̱ ja Dios Teety wyɨnaty tø tkunuuꞌkxy ja Antioquiɨt ja̱a̱ꞌy ku ja chɨna̱a̱ꞌyɨn wyɨnaty tø tyiktɨga̱tstɨ, wɨnets ja janch yjotkujkꞌa̱jty yjanchxonda̱a̱jky. Xjats ja tka̱jpxjotꞌamøkøø jøts amumjoojt ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm yjaꞌ tpaduujnɨdɨt, jøts nɨjuunɨ tkamajtstuꞌuttɨt. 24Janch yujy ɨdøꞌøn ja Bernabé, yjanchmøøtꞌajtpy ja Espíritu Santo, jøts nayɨdeꞌen ja Dios tꞌajotꞌa̱jty. Xjats jadeꞌen ja namay ja̱a̱ꞌy tpabøjkɨdøø ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm yjaꞌ.

25Xjats ku ja jadeꞌen yja̱jty kyubejty ja Bernabé, wɨnets ja ñøjkxkojma̱a̱ ma̱ txøøwɨ Tarso jøts ja tꞌatsꞌɨxa̱ꞌa̱t ja Saulo. Kuts ja jam tpa̱a̱jty, wɨnets ja twa̱a̱nijkxy ma̱ ja wyɨnaty tø tnɨdsøøñ jam Antioquía. 26Japts chɨnaadyøø tuꞌuk jumøjt kaꞌpxy møøt ja janchja̱ꞌwɨbɨdɨ jøts ja tyikꞌɨxpøktøø. Nay jam ɨdøꞌøn Antioquía ma̱ ojts ja Jesús yjanchja̱ꞌwɨbɨ yiktejtɨ mɨjawyeen cristianos.

27Nay jaꞌabɨ xøøw nay jaꞌabɨ jumøjt ku ja Dios Teety kyugajpxy ojts ñijkxy nay jam Antioquía, pøn jam tsooꞌndɨp Jerusalén. 28Xjats ku yja̱ꞌttøø, jøts tuꞌuk txøøwɨ Agabo, jaꞌ ɨdøꞌøn jam ojts tyanaayꞌøyɨ mayja̱a̱ꞌy agujkp, jamts ja kya̱jpxwaꞌkxy Espíritu Santo myøkꞌa̱jtɨngøjxp, jøts wya̱a̱ñ jøts ku ja yuu møkꞌampy myeenwa̱ꞌa̱ñ ya̱ na̱xwiiñ. Janch tɨy yɨdeꞌen, janch ja̱jt ɨdøꞌøn ja jadeꞌen wɨnet ku Claudio wyɨnaty myøjwɨndsønꞌaty. 29Xjats ku ja jadeꞌen ja janchja̱ꞌwɨbɨ tmadoodøø ku ja yuu myenwa̱ꞌa̱ñ, wɨnets ja tkajpxyꞌa̱jttøø jøts pudøjkɨn ttanɨgaxtɨt ja myɨguꞌuk pøn jam tsɨnaadyɨp Judea, jadeꞌen pønɨ sa̱ køꞌøm tmoꞌowa̱ꞌa̱ndɨ nɨduꞌuk nɨduꞌuk. 30Jadeꞌen ja tundøø, jøts ja ttamɨgajxɨdøø ja Bernabé møøt ja Saulo, jøts jam tkømoꞌodɨt ja jamɨt møja̱a̱ꞌdyøjktɨ.