Search form

HECHOS 11:19

Ku ja ja̱a̱ꞌy ja Jesús tjanchja̱ꞌwɨꞌokwa̱ꞌa̱ñ jam Antioquía

19Ku ja Esteban tꞌukyikꞌooꞌktøø, wɨnets tꞌɨxaañɨbøjkɨdøø pøn ja Jesús tjanchja̱ꞌwɨdɨp, xjats ja wɨna̱a̱gɨn kyaknøjkxtøø Fenicia, Chipre, jøts nayɨdeꞌen Antioquía. Japts ja tka̱jpxwa̱ꞌkxtøø ja øgyajpxy ja ømyadya̱ꞌa̱ky. Kaꞌap ja nugo aja̱wɨ tnɨdyukmadowdɨ o pøn, agøꞌømyɨ ja tnadyamɨmadya̱ꞌa̱gyɨdɨ tukꞌisraelɨt ja̱a̱ꞌdyɨ.