Search form

HECHOS 12

Ku ja Herodes tna̱nkyikꞌoꞌjkøø ja Jacobo jøts ja Pedro jaꞌayɨ yiktsuumy

1Xjats nay jaꞌabɨ xøøw nay jaꞌabɨ jumøjt ja møj wɨndsøn Herodes tjemdunɨbøjkɨ ttedunɨbøjkɨ wɨna̱a̱gɨn ja Jesús yjanchja̱ꞌwɨbɨdɨ. 2Jøts ja ttuktaꞌøꞌjky ja yøñchujx ja Jacobo, ja Juan yꞌa̱jch, 3jøts ja tꞌijxy ku ja israelɨt ja̱a̱ꞌy ja yja̱wɨ jadeꞌen ttaxonda̱ꞌa̱ktɨ ku ja jadeꞌen yꞌadɨꞌɨch. Xjats ja Pedro yja̱a̱ktyimyikma̱jch pa̱skɨ xøøjøøjty, wɨnet ku ja tsa̱pkaaky jadiꞌiñɨ yikay midi kalevadurɨmøøt. 4Xjats ku jadeꞌen ja Pedro yikma̱jch, wɨnets ja wɨndsøn Herodes ja pyɨkta̱a̱jkɨyøø puxøjkjøtpy, japts solda̱dɨ ja yꞌejxꞌityɨyɨ makta̱xk piky jøts makta̱xk solda̱dɨ tukpiky jaty. Jadeꞌen ja Herodes yjawɨnma̱a̱y jøts ja tyikpɨdsøꞌømt ja Pedro pa̱skɨ xøøguixy, jøts ja mayja̱a̱ꞌy ttukꞌejxwa̱ꞌa̱ñ ttuknɨja̱wɨwya̱ꞌa̱ñ. 5Jap wyɨnaty ja Pedro tsumy, jøts nayɨdeꞌen ejtp ɨdøꞌøn ja yꞌejxꞌityɨyɨ ja solda̱dɨ, wɨnets ja Jesús yjanchja̱ꞌwɨbɨ tnɨꞌamɨdowɨdɨ tnɨbøktsowɨdɨ ja Pedro amumjoojt, jøts ja ttukmadoodøø ja Dios.

Ku ja Dios Teety yꞌa̱nkɨlɨs ojts tyikꞌawa̱ꞌa̱tspɨdsimy ja Pedro jap puxøjkjøtpy

6Nay jaꞌabɨ tsuu ku wyɨnaty tyimbya̱a̱twa̱a̱nɨ ja ka̱jpxꞌa̱a̱ts ku ja yikpɨdsømɨyɨt jøts ja ka̱jp ja̱a̱ꞌy yꞌejxɨt ñɨja̱wɨyɨt, jøts ja̱a̱kma̱a̱p jap wyɨnaty ja Pedro. Jap wyɨnaty adsow aduuk ja solda̱dɨ ña̱ma̱ꞌa̱yɨyɨ, puxkadeen køxøch wyɨnaty ja Pedro, jøts nayɨdeꞌen ja solda̱dɨ tꞌejxꞌettɨ ja tøjkꞌa̱a̱w. 7Wɨnets jatyɨ ñɨmejnɨyøø ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm yꞌa̱nkɨlɨs, jøts jap puxøjkjøtpy yja̱jpøjkɨjxy. Xjats ja Pedro yikjɨjxy jøts ku tyiknɨwijy, wɨnets tnɨma̱a̱y yɨdeꞌen:

―Pɨdøꞌøk putyɨ.

Kuts ja pyɨdɨꞌɨky jøts ja kadeen jadeꞌeñɨ køꞌøm kyajna̱a̱, 8xjats ja a̱nkɨlɨs ñɨma̱a̱jyɨyøø yɨdeꞌen:

―Nachumjønɨyɨ yikxon, jøts tawa̱ꞌa̱gɨ yø mgøꞌøk.

Xjats ku ja Pedro jadeꞌen tpaduuñ, jøts ja a̱nkɨlɨs yja̱a̱knɨma̱a̱jyøø:

―Tatøkɨ yø mxox jøts øts ɨxꞌoojk xpayøꞌøty.

9Xjats ja Pedro ɨxꞌoojk tpadsøøꞌñ ja a̱nkɨlɨs, nɨ tkanɨja̱wɨ pø janch kajanch ku ja yikꞌawa̱ꞌa̱tspɨdsømwa̱ꞌa̱ñɨyɨ. Jadeꞌen ja̱jtp ja tja̱wɨ ja Pedro kidi ja̱a̱ꞌy kyuma̱ꞌa̱y. 10Xjats ku ja jadeꞌen yiktsooꞌnɨyøø ja a̱nkɨlɨs, jøts jam ña̱xtɨ ma̱ myɨdukpiky ja ejxꞌejtpɨdɨ, jøts nayɨdeꞌen twɨna̱xtɨ ma̱ ja myɨmajtsk pikpyɨ ejxꞌejtpɨdɨ, jøts jam yja̱ꞌttøø ma̱ puxꞌaga̱j jam tuuꞌ paꞌa̱m, wɨnets ja puxꞌaga̱j køꞌøm yꞌawa̱a̱jch jøts pyɨdsømdøø. Xjats ku jadeꞌen yꞌawa̱ꞌa̱tspɨdsømdøø, jøts yja̱a̱gyøꞌødyɨ jaduꞌukpɨ tuuꞌ, japnɨmts ja Pedro ojts yikmajtstuꞌuty nadyuꞌuk. 11Xjats ja tjanchja̱ꞌwøø ku yꞌawa̱ꞌa̱tspɨdsɨɨmy, jøts yɨdeꞌen wya̱a̱ñ:

―Pø janch jadeꞌendamxɨ døꞌøn ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm tø tjanchkexy ja yꞌa̱nkɨlɨs jøts øts ja xyikꞌawa̱ꞌa̱tspɨdsøꞌømt jap puxøjkjøtpy, jøts ja israelɨt ja̱a̱ꞌy møøt ja wyɨndsøn Herodes jadeꞌen tø xkamɨmajada̱ꞌa̱ktɨ pønɨ sa̱ øts jaꞌ xtyimyjaꞌuktunwa̱ꞌa̱ndɨ.

12Jadeꞌen ja Pedro wyɨnmay, xjats ja ñijkxy jam María tyøkwɨndum midi ja Juan tya̱a̱gɨp, ja Juan midi nayɨ yikxøømøøpy Marcos. Jaꞌ ɨdøꞌøn ja tya̱a̱k tyøkwɨndum ñijkxy ja Pedro ma̱ ja mayja̱a̱ꞌy jam wyɨnaty tø ñamyukyɨdɨ, jøts ɨdøꞌøn ja jam Diosꞌajotꞌa̱ttɨ. 13Kuts ja Pedro twɨngøjxy ja tøkꞌagiꞌpyɨt aga̱j, wɨnets ja kiixy Rode pyɨdsɨɨmy tyøjkjøtpy, jøts ja ojts tpatmadøy pønɨ pøn jaꞌ. 14Xjats ku ja ojts tyukmadøy kudam ja Pedro kyajpxy, nɨkaꞌap ja tøjk tyikꞌawa̱a̱jch, janch jotkujk ja wyɨmbijty yukwøøñ cha̱pwøøñ, jøts ja myɨguꞌuk ja tꞌatstukmadoꞌot ku ja Pedro jap kyajpxy. 15Xjats ja myɨguꞌuk ñɨma̱a̱jyɨyøø:

―¡Pø mguma̱ꞌa̱ymadya̱kp mets!

Jøts ja kiixy ja tyimyjanɨma̱a̱y ku ja tyimdyɨy tyimyjanchɨ. Xjats ja kaꞌap tyimyɨbøktɨ tyimwya̱ndɨp jaꞌ:

―¡Kaꞌap ɨnet yø yjaꞌajɨ; pø ja yꞌa̱nkɨlɨs yøꞌ midi nɨtana̱a̱jyɨyɨp!

16Ɨxap ja Pedro jøpꞌijxy tyøkwɨngøxy. Jøts ku ja tyikꞌawa̱tstøø ja tøjkꞌa̱a̱w, jøts pø ma̱ ja tyimyja̱ꞌjttøø ku ja twɨnguꞌejxɨdøø jøts kudam ja yjanchjaꞌajɨ. 17Jaꞌayɨ ja Pedro ja kyøꞌ tna̱nkyꞌejxøø jøts ja tukween yꞌettɨt amøñɨ, wɨnets ja tnɨmadya̱jknɨbøjkøø sa̱ ja yja̱jty sa̱ ja kyubejty ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm ojts yjuudyɨ jap puxøjkjøtpy; xjats ja nayɨdeꞌen tꞌuknɨmaaña̱a̱ jøts ja ttukmadoꞌodɨt ja Jacobo, nayɨdeꞌen ja Jesús yjanchja̱ꞌwɨbɨdɨ, jøts ja tnɨja̱wɨdɨt.

Xjats ku jadeꞌen tꞌuknɨga̱jpxkøjxna̱a̱, wɨnets ja chooꞌna̱a̱ jøts ja ñijkxy abikya̱jp.

18Xjats ku kyɨmjabomꞌa̱jty ku xyɨɨjñøø, wɨnets ja solda̱dɨ ñɨgyuma̱a̱p ñayja̱ꞌwɨyɨdøø ku kaꞌap ja Pedro jap ukpønɨ. 19Xjats ja Herodes møk pyagajxɨyɨdøø jøts ja tꞌatsꞌɨxa̱ꞌa̱dɨt, kaꞌats ja ma̱ tꞌukpa̱a̱tnɨdøø. Xjats ja Herodes wya̱a̱dsojɨyɨdøø nɨdukɨꞌɨyɨ jøts ja tyuknɨga̱jpxwa̱ꞌa̱ñɨdɨ sudsoꞌampy ja Pedro pyɨdsɨɨmy, wɨnets ja Herodes ja yikꞌooꞌkɨñɨdøø. Xjats ku ja jadeꞌen yꞌadɨɨjch, wɨnets jam chooꞌna̱a̱ Judeɨt yꞌetjotp, jøts ñøjkxna̱a̱ tsɨnaabyɨ jam Cesarea.

Ku ja Herodes yꞌøꞌjky

20Xjats ja møj wɨndsøn Herodes janch mɨꞌajkɨp ja ja̱a̱ꞌy jaꞌ pøn jam tsɨnaadyɨp Tiro jøts nayɨdeꞌen Sidón. Xjats ja Tirot ja̱a̱ꞌy møøt ja Sidóngɨt ja̱a̱ꞌy tkajpxyꞌa̱jtnɨdøø sudso ttuꞌundɨt sudso tya̱a̱bya̱a̱ttɨt. Wɨnets ja kyugajpxy tkajxtøø jøts ojts tpa̱a̱ttɨ ja Herodes kyudsɨnaabyɨ pøn txøøwꞌa̱jt Blasto, jaꞌats ojts tnøjmɨdɨ jøts tnøjmɨt ja wyɨndsøn Herodes, jøts kaꞌap cheptuꞌundɨt jøts jotkujk chøønɨdɨt, jaꞌagøjxp ja jadeꞌen tnɨmaadyøø ku ja yjɨɨꞌkxy jam tjuydɨ tka̱jpxtɨ ma̱ Herodes yikutuky. 21Xjats ja Herodes twa̱a̱dsøøy ja namayja̱a̱ꞌy, jøts jap myeꞌendɨt ma̱ kyaꞌamaadya̱a̱jk, xjats ku ja jadeꞌen myengøjxtøø ja ja̱a̱ꞌy, wɨnets ja ttatøjkɨ ja xyox midi amuum tsa̱ma̱mp, wɨnets kya̱jpxwa̱ꞌkxnɨbøjkøø jam mayja̱a̱ꞌy wyɨngujkp. 22Xjats ja mayja̱a̱ꞌy jadeꞌen ñɨgyuma̱a̱p tjanchja̱ꞌwɨdɨ ku ja jadeꞌen kya̱jpxwaꞌkxy, jøts ja xem ya̱m møk yjanchnøømdɨ:

―Yøꞌ ɨxja kya̱jpxwaꞌkxy kaꞌap yø yja̱a̱ꞌyɨ, dios yøꞌ.

23Xjats ku jap wyɨnaty kya̱jpxwaꞌkxy, wɨnets ojts jatyɨ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm yꞌa̱nkɨlɨs yikpa̱ꞌa̱mba̱a̱dyɨyɨ, jaꞌagøjxp jadeꞌen yjaty ku køꞌøm ñamyøjpɨkta̱ꞌa̱gyɨyɨ, jøts ku ja Dios neꞌegɨ tkamøjpɨkta̱ꞌa̱ky. Ku ja jadeꞌen pyikyɨ, tɨnøꞌøk ɨdøꞌøn jam yꞌa̱m yjotp tøjkɨña̱a̱, jaꞌats jadiꞌiñɨ tsuꞌtskøjxnɨyøø.

24Wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm yꞌayuujk myøjta̱kꞌadøtsna̱a̱, yika̱jpxwa̱ꞌkx ja oma̱ga̱jp.

25Xjats ku ja jadeꞌen tyungøjxtøø ja Bernabé møøt ja Saulo, ku ja tmɨna̱xtɨ tmɨdøkɨdɨ ja pudøjkɨn, wɨnets ja jap chooꞌnɨdøø jøts ñøjkxnɨdøø Jerusalén møøt ja Juan midi nayɨdeꞌen yiktejp Marcos.