Search form

HECHOS 13:42

42Xjats ja Pablo jadeꞌen ttukmadoogɨjxy ja israelɨt ja̱a̱ꞌy sa̱ ja Dios kyajpxy wya̱ꞌa̱ñ, wɨnets ja myɨguꞌuk jap tmøøtpɨdsømna̱a̱ jam tsa̱ptøjkjotp. Xjats ku jap pyɨdsømdøø, wɨnets ja Pablo ñɨma̱a̱jyøø pøn kaꞌisraelɨt ja̱a̱ꞌdyɨ, jøts nayɨdeꞌen tnɨga̱jpxt nay jaꞌabɨ ayuujk jaduꞌukpɨ pooꞌkxɨn xøøw.