Search form

HECHOS 15:3

3Xjats kyajxtsooꞌnɨyɨdøø ja janchja̱ꞌwɨbɨdɨ jam Antioquía, xjats chooꞌndøø jøts jam ña̱xtɨ ma̱ ja et txøøwɨ Fenicia jøts Samaria. Jamts tnɨga̱jpxtøø tnɨmadya̱ktøø, jøts ku namay ja ja̱a̱ꞌy wyɨnaty tø tmajtstutnɨdɨ ja møja̱a̱ꞌchɨna̱a̱ꞌyɨn pøn jaty kaꞌisraelɨt ja̱a̱ꞌdyɨ, jøts tpabøjktøø tuꞌugyɨ ja Dios yjaꞌ. Xjats ja yjanchxonda̱ktøø ja myɨguꞌuktøjk ku ja jadeꞌen tnɨja̱ꞌwɨdøø jaꞌabɨ ayuujk.