Search form

HECHOS 15:36

Ku ja Pablo myɨmajtsk ojk chøøꞌñ ka̱jpxwa̱ꞌkxpɨ

36Tø wyɨnaty ja tiempɨ waanɨ ña̱xkojmɨ ku ja Pablo tnɨma̱a̱y ja Bernabé, jøts wya̱a̱ñ:

―Wan tja̱a̱ꞌmyɨm jadɨgojk jam magya̱jp ma̱ jaty ja Dios kyajpxy tø nmɨwɨdijtyɨm, jamts nmɨguꞌuktøjk nꞌatsꞌejxɨnt sa̱ jam yja̱ttɨ kyubattɨ.