Search form

HECHOS 16:4

4Xjats chooꞌndøø ña̱jxtøø ma̱ jaty wyɨnaty ja ka̱jp jam. Jamts tnɨga̱jpxtɨ tnɨmadya̱ꞌa̱ktɨ ja janchja̱ꞌwɨbɨdɨ, jøts tꞌuktukmadoodøø ti jaty wyɨnaty tø tka̱jpxꞌøyɨdɨ ja Jesús kyudanaabyɨ møøt ja møja̱a̱ꞌdyøjktɨ jam Jerusalén, jøts sudsoꞌampy ja ja̱a̱ꞌy øy tsuj yja̱a̱ꞌyꞌa̱ttɨt pøn kaꞌ yꞌisraelɨtja̱a̱ꞌyɨdɨ.