Search form

HECHOS 17:18

18Jamts wyɨnaty ja ɨxpiky ja̱a̱ꞌdyɨ wɨna̱a̱gɨn midi yꞌɨxpøjktɨp ja epicureo yꞌɨxpøjkɨn, jøts jam nayɨdeꞌen jaduꞌuk midi yꞌɨxpøjkmɨdɨp ja estoico yꞌɨxpøjkɨn, jaꞌats ojts tpatmadowdɨ ja Pablo ku ja tka̱jpxwaꞌkxy pønɨ pøn ɨdøꞌøn ja Jesúsꞌa̱jtp, jøts ku kuwa̱nɨ ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy wyɨmbettɨt jadɨgojk pøn jaty tø yꞌøøky. Wɨnets ja ɨxpiky ja̱a̱ꞌy wɨna̱a̱gɨn yɨdeꞌen nawya̱jnɨdøø jøts wya̱ndøø:

―¿Ti døꞌøn yø chaachnɨgajpxpy yø ya̱a̱ꞌdyøjk, yikmɨbøjkp ɨdøꞌøn yø tijy ku jadɨnøꞌøn yjanchkajpxy?

Jøts jaduꞌuk tꞌadsojɨmbity:

―Waꞌ yø yja̱wɨ kya̱jpxyøꞌøpy ja wenkpɨ dios yꞌayuujk.