Search form

HECHOS 18:18

Ku ja Pablo jadɨgojk yja̱ꞌjty jam Antioquía, wɨnets ja myɨdɨgøøk ojk chøøꞌñ ka̱jpxwa̱ꞌkxpɨ

18Xjats ja Pablo yja̱a̱kta̱a̱ꞌnɨyɨɨꞌñ jeky. Wɨnets ja myɨguꞌuk tja̱a̱kꞌuka̱jpxpooꞌkxkøjxna̱a̱ nɨdukɨꞌɨyɨ ku ñøjkxwa̱ꞌa̱ndɨ ba̱rkɨjotp jam Siria, møøt ja myɨguꞌuk Aquila jøts ja Priscila. Xjats yja̱ꞌttøø tekyjøꞌøm jam mejyꞌa̱m ma̱ txøøwɨ Cencrea, wɨnets ja Pablo køꞌøm ñabyɨkta̱a̱jkxɨyɨ ja ejxa̱ꞌa̱n, jøts ja wya̱a̱y tkeꞌjpy ku wyɨnaty tø tukɨꞌɨyɨ tpaduñ midi wya̱nda̱ꞌa̱kyꞌajtpy. Wɨnets ba̱rkɨjøtpy tyøkɨnɨdøø.