Search form

HECHOS 2:23

23Xjats ku meets ojts myikømøꞌøy, ti nduuꞌnɨmp, tø yjaty kyubety tukɨꞌɨyɨ pønɨ sa̱ ja Dios Teety køꞌøm tpɨkta̱a̱jky jekyɨp, jøts nay jaꞌ meets ojts xmach jøts xtsumdøø xɨɨdyøø, jøts ja kaꞌøybɨ ja̱a̱ꞌy xukyikꞌooktɨ jam kruskøjxp.