Search form

HECHOS 3

Ku ja pakma̱ꞌa̱t ja̱a̱ꞌy chokna̱a̱

1Tukꞌojk ɨdøꞌøn ja Pedro ojts tmøøtnijkxy ja Juan jam tsa̱ptøjkjotp, wyɨnaky xøøw ja ñøjkxtøø wɨneꞌenɨn ja ja̱a̱ꞌy jam wyɨnaty xyumɨnamyukyɨdøø diosꞌajotꞌa̱jtpɨ. 2Jamts ɨdøꞌøn wyɨnaty tuꞌuk ja ja̱a̱ꞌy pøn ja tyeky ma̱ꞌa̱t. Ejtp ɨdøꞌøn ja jam xyumɨyikwa̱a̱nijkxy jam tsa̱ptøjk agøꞌøm ma̱ ja tsa̱ptøjkꞌa̱a̱w jam midi txøøwꞌa̱jtp Hermosa. Jamts ja myɨguꞌuk yikta̱a̱jnɨyɨ, jøts ja jam yiklɨmunsɨmuky ku jam pøn tyøkɨ tsa̱ptøjkjotp. 3Xjats ku ja pakma̱ꞌa̱t ja̱a̱ꞌy ojts tꞌejxpa̱a̱ty ja Pedro møøt ja Juan, ku ja jam wyɨnaty tyøkɨwya̱ꞌa̱ndɨ tsa̱ptøjkjotp, wɨnets ja tꞌamɨdøøy ja lɨmunsɨ. 4Xjats ja Pedro møøt ja Juan twɨnꞌejxjøꞌøktøø ja pakma̱ꞌa̱t ja̱a̱ꞌy, jøts ja Pedro wya̱a̱ñ:

―Wɨnꞌejxk øøts.

5Xjats ja ja̱a̱ꞌy yjanchꞌejxjɨꞌjky, yɨdeꞌen ja wyɨnma̱a̱y, yikmoꞌop ɨdøꞌøn ja tijy øy ti yiin waan. 6Wɨnets Pedro ja ñɨma̱a̱jyøø:

―Kidi meeñɨp øø nmɨwɨdijtpy, jaꞌabɨ øø ndumpy midi øø xukmɨwɨdejtp ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús pøn ojts chøønɨ jam Nazaret, pɨdøꞌknɨ jøts myøꞌøñɨt.

7Xjats ja Pedro ja ja̱a̱ꞌy tma̱jch yꞌaga̱ꞌngyøꞌkøjxp jøts ja twejtsjɨꞌjky, jaꞌayɨ ja jadeꞌen ttuuñ wɨnets ja tyeky ja jatyɨ wya̱ꞌkmøkɨyɨɨꞌñ, jatyɨ tyekyoꞌkt ja myøkpɨjky. 8Xjats ja pakma̱ꞌa̱t ja̱a̱ꞌy jadeꞌen kanɨmøja̱a̱w yjanchwoꞌonjɨꞌjky, jøts ja tyanaagyukɨyɨɨꞌñ, jatyɨ ja ojts yøꞌøyjɨꞌɨky. Xjats ja tmøøtøjkɨdøø jap tsa̱ptøjkjøtpy, ñɨyukwoꞌonɨ ñɨcha̱jpwoꞌonɨ ja jap tꞌajotꞌaty ja Dios. 9Nɨdukɨꞌɨyɨ ja̱a̱ꞌy ja ojts tꞌejxtɨ ku ja pakma̱ꞌa̱t ja̱a̱ꞌy jadeꞌen yøꞌøy, jøts ku ja jadeꞌen tjanchtukmøja̱wɨ tjanchtukunuuꞌkxyja̱wɨ ja Dios. 10Xjats ja ñɨgyuma̱a̱p tyimyja̱ꞌwɨdøø pø ma̱ ja tyimñayja̱ꞌwɨdøø ku døꞌøn jadeꞌen wyɨnaty tø yjaty. Ja̱ꞌwɨdɨp tsøꞌjkɨdɨp ɨdøꞌøn ja jamdɨ, kumɨ ñɨja̱ꞌwɨdɨp ja wyɨnaty ku ja yjaꞌajɨ pøn jam wyɨnaty xumɨyikmujkp jam tsa̱ptøjk agøꞌøm, ma̱ ja tsa̱ptøjkꞌa̱a̱w jam midi txøøwꞌa̱jtp Hermosa.

Ku ja Pedro kya̱jpxwaꞌkxy jam møj tsa̱ptøjk agøꞌøm midi yiktejp Salomón Tyøjkweenk

11Ja pakma̱ꞌa̱t ja̱a̱ꞌy pøn ɨdøꞌøn wyɨnaty tø myøkpiky, kaꞌap ja tꞌukmajtstutnɨ ja Pedro jøts ja Juan, wɨnets ja ja̱a̱ꞌy pyujtmendøø ma̱ døꞌøn ja jam wyɨnatyɨ, jadiꞌiñɨ ja myondɨ tyuktɨ paty ja jam myendɨ tsa̱ptøjk agøꞌøm midi txøøwꞌa̱jtp Salomón Tyøjkweenk. 12Xjats ku ja Pedro jadeꞌen ojts tꞌixy ja ja̱a̱ꞌy, wɨnets ja tnɨma̱a̱y:

―Israelɨt ja̱a̱ꞌdyɨ, ¿tiku ñɨgyuma̱a̱p xjawɨdɨ? ¿Tiku øø xwɨnꞌixy, yɨdeꞌen meets ɨdøꞌøn yja̱wɨ mwa̱nɨ, øøts ɨdøꞌøn yø xijy køꞌøm møkꞌa̱jtɨn tø nduktatsøꞌøky yø ja̱a̱ꞌy ku yø tø yøꞌøbyiky, uk jaꞌ øøts ɨdøꞌøn yø xijy tø nduktatsøꞌøky ku øøts ja Dios janchtsuj nꞌajotꞌaty? 13Kaꞌap yjadeꞌenɨ, ja Dios Teety jadeꞌen tø tmøꞌøy møkꞌa̱jtɨn ja yꞌUꞌnk Jesús, ja Dios Teety pøn adøm nꞌa̱pteetyꞌamøj Abraham Diosꞌa̱jttɨp, møøt nꞌa̱pteetyꞌamøj Isaac, jøts nayɨdeꞌen møøt ja Jacobo. Jaꞌ yꞌUꞌnk ja myøkꞌa̱jtɨn jadeꞌen tmøøtꞌa̱jtp, ja Jesús pøn ja Dios Teety yꞌUꞌnkꞌajtpy, jaꞌ pøn meets mgøya̱jk jam yikutujkpɨ wyɨndum. Jøts ku ja Pilato ja wyɨnaty tjamajtstuꞌutwa̱ꞌa̱ñ, kaꞌats meets ja xna̱nkyikpɨdsøjmɨ. 14Jaꞌ mee neꞌegɨ myikꞌawa̱ꞌa̱tspɨdsøøm pøn wyɨnaty tø tyundɨgøy, jøts meets ja kaꞌap xna̱nkmyajtstuujttøø pøn wa̱ꞌa̱ts, pøn katundɨgøøpy nɨwɨneꞌenɨn. 15Jadeꞌents meets ja xyikꞌøꞌjky ja yikjujkyꞌa̱jtpɨ. Jøts tø Dios ja jadɨgojk yikpɨdɨꞌɨgyɨ jap ooꞌkpɨ jutjøtpy, tø øøts ɨdøꞌøn ja jadeꞌen ndyimybya̱a̱ty ndyimyꞌixy, øøts ɨdøꞌøn ñamyayɨ nøjkxp testigɨ. 16Jaꞌ ɨdøꞌøn yø ja̱a̱ꞌy jadeꞌen tø yikmøkpikyɨ ku yø tø tꞌajotꞌaty, ku yø tø tmøjpɨkta̱ꞌa̱ky ja Jesús. Mꞌijxyꞌa̱jttɨp mnɨja̱ꞌwɨdɨp yø pakma̱ꞌa̱t ja̱a̱ꞌy jøts ku tø yikmøkpikyɨ, jøts ɨxa døꞌøn jadeꞌen xꞌejxtɨ møk møja̱a̱w.

17’Mɨguꞌuktøjktɨ, wa̱ꞌa̱ts øts ja nnɨja̱wɨ ku meets ja mwɨndsøn møøt mnabyudøjkɨyɨdøø, jøts meets ja Jesús xyikꞌooꞌktøø, nugo ja jadeꞌen xundøø, nɨ xkanɨja̱wɨ meets jaꞌ pø tigøjxp jadeꞌen mꞌadøtstøø. Kaꞌap meets ja xnɨja̱wɨ pø tidam meets ɨdøꞌøn mjatumpy. 18Xjats ja Dios tø tjanchyikꞌaduky ja wya̱nda̱ꞌa̱ky ku myagya̱jpxna̱xpɨ ja tyikwa̱a̱ñ: jøts ku ja yiknɨtsokpɨ wyɨnaty jadeꞌen yꞌayoꞌomba̱a̱twa̱ꞌa̱ñ. 19Paty mbøktyuꞌunɨn xmajtstuꞌuttɨt xyiktɨga̱tstɨt ja mdsɨna̱a̱ꞌyɨn, ja̱ꞌmyatstɨ ja Dios Teety jøts ja tya̱kt ja øxyøøw ja øyjumøjt, 20jøts ja tkaxt ja Jesús pøn ja wyɨnaty jekyɨp tø ttanɨbɨkta̱a̱gɨ jøts adøm ja xyiknɨtsoꞌokꞌa̱jtɨndɨt. 21Øy ɨdøꞌøn ja Jesús ɨxya̱m ndejɨnt tø yjatañ jap tsa̱jpjøtpy, jaanɨm ku ja Dios Teety ja køꞌøm tyikꞌøyɨgyøxt pønɨ ti døꞌøn ja tyunwampy, jadeꞌen sa̱ ja myagyugajpxy ja køꞌøm tꞌaga̱jpxɨyɨɨꞌñ ku ja jadeꞌen wya̱ndøø pøn jaty tsɨnaadyøø jekyɨp. 22Jadeꞌen adøm nꞌa̱pteetyꞌamøj ojts yiknɨma̱a̱ꞌyɨndɨ ku Moisés ja ojts ñɨɨꞌmxyɨdɨ: “Mdanɨgaxɨdɨp ja Dios Teety tuꞌuk ja kugajpxy, meets mgøꞌøm mɨguꞌuk nøjkx køꞌøm yikpɨkta̱ꞌa̱ky jadeꞌen sa̱ ø køꞌøm nyikpɨkta̱a̱jky. Mɨmadoꞌodɨp ɨdøꞌøn jaꞌ pønɨ sa̱ jaty ja wyɨnaty mnɨɨꞌmxyɨdɨ, 23pønɨ pøn ja wyɨnaty tkamɨmadoop, kaꞌap ja tꞌukmøøtsɨnaañɨdɨt ja myɨguꞌuk, kuwa̱nɨ ja jatyɨ wyɨndɨgøꞌødyɨt.”

24’Jadeꞌen ɨdøꞌøn ja Dios kyugajpxy wya̱ndøø, jaꞌ ɨdøꞌøn ja ñɨga̱jpxtøø sa̱ jaty yja̱tt kyubatt, ti jaty tunɨp ya̱ꞌa̱tpɨ jumøjt, jaayɨp ja jadeꞌen wya̱ngaktøø ku ja Samuel jadeꞌen jawyeen wya̱a̱ñ. 25Tum meets ja Dios kyugajpxy mꞌuꞌnkꞌa̱jttɨp, jøts paty ja Dios ojts tpɨkta̱ꞌa̱ky tuꞌuk ja kutujk midi ja a̱ptøjk ojts yikmoꞌodɨ, jøts meets kidi xyikwɨndɨgøy ja mꞌanmɨja̱ꞌwɨn jam Dios wyɨndum, yɨdeꞌen ɨdøꞌøn ja Abraham Dios ojts ñɨɨꞌmxyɨ: “Tukɨꞌɨyɨ ja teety ja ta̱a̱k, ja uꞌnk ja una̱ꞌjk nøjkx yikunuuꞌkxkøxtɨ mets mꞌa̱p mets mꞌuna̱ꞌjkøjxp.” 26Ku ja Dios tyikpɨdsɨɨmy jadɨgojk ja yꞌUꞌnk Jesús jap ooꞌkpɨ jutjøtpy, jawyeen ja ojts mdanɨguexyɨdɨ jøts ja mgunuuꞌkxɨdɨt, jøts nɨdukɨꞌɨyɨ xmajtstuꞌuttɨt ja mgaꞌødyuꞌunɨndɨ.