Search form

HECHOS 4

Ku ja Pedro møøt ja Juan ojts twɨngunøjkxɨdɨ ja kudunktøjktɨ

1Nay ɨxam ɨdøꞌøn ja Pedro ja ja̱a̱ꞌy wyɨnaty tmɨga̱jpxtɨ møøt ja Juan, ku ja teetyøjk jam myendøø møøt ja tsa̱ptøjk ejxꞌejtpɨ wɨndsøn, jøts møøt ja saduceotøjktɨ. 2Tø døꞌøn ja wyɨnaty yikxon yjanchꞌa̱mbøktɨ, jaꞌagøjxp ku ja Pedro møøt ja Juan tyikꞌɨxpøktɨ ja ja̱a̱ꞌy, ku ja wya̱ꞌa̱ndɨ jøts ku ooꞌkpɨ pyɨdsøꞌømdɨt jadɨgojk jap ooꞌkpɨ jutjøtpy, kumɨ tø ja Jesús wyɨnaty køꞌøm pyɨdsimy jadɨgojk jap ooꞌkpɨ jutjøtpy. 3Xjats ɨdøꞌøn ja ojts yikma̱jtsnɨdɨ jøts ja yiktsumnɨdøø, kyɨmjabomnɨm ja yiktɨɨdyundøø kumɨ tsuuꞌnɨp wyɨnaty ku ja yiktsumdøø. 4May ja̱a̱ꞌy ɨdøꞌøn wyɨnaty tø tjanchja̱wɨdɨ ja øgyajpxy ja ømyadya̱ꞌa̱ky, pøn jaty ja wyɨnaty tø tpatmadowdɨ; jawaanɨ kamagoxk mil ja yikmachoopɨdsɨɨmy ja ya̱a̱ꞌdyɨ pøn tjanchja̱ꞌwɨdɨ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm, ku ja wyɨnaty tø tmadowdɨ ja øgyajpxy ja ømyadya̱ꞌa̱ky.

5Xjats jaꞌabɨ xøøw wɨnets ja wɨndsøndøjk ñamyujkɨdøø jam Jerusalén midi tꞌanaꞌamdɨp ja ka̱jp, nay ojts ɨdøꞌøn ja mayja̱a̱ꞌy jam myendøø, møøt ja ka̱jpxwejpɨtøjktɨ midi tundɨp jam tsa̱ptøjkjotp; 6nay jam ɨdøꞌøn ja Anás wyɨnatymɨ pøn ja teetywɨndsønꞌa̱jtɨp møøt ja Caifás, møøt ja Juan, jøts møøt ja Alejandro, nɨdukɨꞌɨyɨ ja jam wyɨnatyɨ nɨwɨnøꞌøn ja pya̱a̱tꞌatyɨdɨ ja teetywɨndsønꞌa̱jtk. 7Xjats ja Pedro yiknajtswa̱ꞌwɨdøø møøt ja Juan, jøts ja ojts yikpɨkta̱ꞌa̱ktɨ jam agujkꞌa̱m, wɨnets ja yiktɨɨbyøjktøø, yɨdeꞌen ja ojts yiknøjmɨdɨ:

―¿Pøn yø jadeꞌen tø mdanɨgutujkꞌatyɨdɨ jøts jadeꞌen mꞌadøꞌøtstɨt, pøn jadeꞌen tø mꞌaneꞌemyɨdɨ?

8Xjats ja Pedro yꞌadsøøy, kumɨ tø ja Espíritu Santo ja wyɨnaty amuum tyatøkɨyɨ, jøts ja tnɨma̱a̱y:

―Meets wɨndsøndøjktɨ, meets møja̱a̱ꞌdyøjktɨ pøn jaty tsɨnaadyɨp ya̱ Israel: 9ku øøts ɨdøꞌøn jadeꞌen tø xyiktɨɨy sa̱ tø chøꞌøky yø pama̱a̱ꞌy, sa̱ yø tø yikꞌødyuñ, 10nꞌadsojɨmbetp øøts ja mꞌayuujk, nnɨga̱jpxp øøts ya̱ mayja̱a̱ꞌy agujky, jøts tnɨja̱wɨdɨt nɨdukɨꞌɨyɨ pøn jaty tsɨnaadyɨp ya̱ Israel, jøts yø ja̱a̱ꞌy ɨxa tyanɨ mee mwɨnduujy møk møja̱a̱w. Ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo jaꞌ yø tø yiktsøꞌøgyɨ pøn kuga̱jpꞌa̱jtp jam Nazaret, jaꞌ midi meets ojts xyikruspety, jøts jaꞌ Dios Teety tø yikpɨdsimyɨ jadɨgojk jap ooꞌkpɨ jutjøtpy. 11Jadeꞌen ɨdøꞌøn ja Jesús ñamyayɨ tø ñøjkxnɨ ejxɨm ja tsa̱a̱ midi meets jagam mꞌɨxjɨbejp, midi mee mgayiktuun jam pøchkyøjxp, jøts jaꞌ ɨxya̱m neꞌegɨ tø pyɨdsimy jadɨgojk jawaanɨ øy, midi tma̱chꞌetkøjxp tukɨꞌɨyɨ ja pøchꞌa̱a̱w. 12Nɨpøn jaduꞌuk xkayiknɨtsoꞌokꞌa̱jtɨnt sa̱ adøm Jesús xyiknɨtsoꞌokꞌa̱jtyɨndɨ, pøn ja Dios tuꞌugyɨ tø ttanɨbɨkta̱a̱gɨ ya̱ na̱xwiiñ.

13Xjats ku ja kudunktøjk tꞌejxtɨ ja Pedro møøt ja Juan, ku ja jadeꞌen møkꞌampy wyɨnguga̱jpxɨyɨdɨ, wɨnets ja tꞌejxka̱jptøø kudam ja kyaꞌɨxpikyɨdɨ, ku ja ñugoja̱a̱ꞌyɨdɨ, jøts ja jadeꞌen nugo myaydɨ tya̱jtɨ, wɨnets ja tꞌejxka̱jptɨnɨm jøts kudam ja yjaꞌadɨ pøn ja Jesús wyɨnaty tø tmøøtwɨdettɨ. 14Jøts ja ja̱a̱ꞌy midi wyɨnaty tø chøꞌøky, jam ɨdøꞌøn ja wyɨnaty tmøøtanɨdɨ, paty ja kudunktøjk kaꞌ tꞌukmɨdsepwa̱nɨdøø. 15Xjats ja yikajxpɨdsømdøø ma̱ ja mayja̱a̱ꞌy jam wyɨnaty tø ñamyukyɨdɨ, jøts ja kudunktøjk ja agøꞌømyɨdɨ tka̱jpxꞌøyɨdøø. 16Yɨdeꞌen ja ñawya̱jnɨdøø:

―¿Sa̱ yø ja̱a̱ꞌy njanchtuuꞌnɨndɨt? Pø tyumnɨja̱ꞌwɨnɨdɨpxɨ yøꞌ pøn jaty ya̱ tsɨnaadyɨp Jerusalén jøts ku yø jadeꞌen tø tyiktuujnɨdɨ ja Dios myøkꞌa̱jtɨn, ¿ti jats adøm ja ngagupɨjkyɨm ku døꞌøn ja jadeꞌen tø yjanchjaty? 17Wan yø tka̱jpxꞌadsøꞌjkaꞌandɨ, jøts ja Jesús kaꞌap ja yjaꞌ yꞌukyika̱jpxyøꞌøñɨt jam mayja̱a̱ꞌy agujkp.

18Xjats ja twa̱a̱dsoodøø ja Pedro møøt ja Juan, ja møkꞌampy tꞌanaꞌamdøø jøts ja kidi jadeꞌen ja ja̱a̱ꞌy tꞌukyikꞌɨxpøjknɨdɨ, kaꞌap ja jadeꞌen tꞌuka̱jpxwa̱ꞌkxɨnɨdɨt ja Jesús yjaꞌ. 19Wɨnets ja Pedro yꞌadsoodøø møøt ja Juan, jøts ja wya̱ndøø:

―Ukwɨnmaagyukɨdɨm køꞌøm pønɨ tɨy tam jadeꞌen, pønɨ øy tam ja Dios jadeꞌen tja̱wɨ ku mee neꞌegɨ myikmɨmadoꞌot, jøts ja kyayikmɨmadoꞌot. 20Nɨjuunɨ øøts ja ngamajtstuꞌutt midi øøts ja̱a̱ꞌy ndukꞌɨxpijkpy, kumɨ tø øøts ja jadeꞌen køꞌøm ndyimyadøy, jøts kumɨ tø øøts ja jadeꞌen køꞌøm ndyimyꞌixy.

21Wɨnets ja kudunktøjk ja ojts kya̱jpxꞌadsøꞌøgɨyɨdɨ jøts nɨgɨdiꞌiyam ja ojts tyimyikma̱tstɨ, yikmajtstuttøø ja jadiꞌiñɨ. Nɨgɨdi ja yikmɨwɨnma̱a̱ꞌnbyajtɨdøø sudso ja tyikꞌayoꞌomba̱a̱ttɨt, kumɨ tsøꞌjkɨdɨp jaꞌ, nɨdukɨꞌɨyɨ ja ka̱jp ja̱a̱ꞌy wyɨnaty tkajxa̱knɨdɨ ja Dios. 22Jadeꞌen ɨdøꞌøn ja pakma̱ꞌa̱t ja̱a̱ꞌy chøøjky, jam ɨdøꞌøn ja ja̱a̱ꞌy yjumøjt ja wyɨnaty wɨxijkxy myajtskɨn pøn ja Dios yiktsoojkɨyøø.

Ku ja Jesús yjanchja̱ꞌwɨbɨ tꞌamɨdoodøø ja møkꞌa̱jtɨn

23Xjats ku ja Pedro møøt ja Juan yꞌawa̱ꞌa̱tspɨdsømdøø, wɨnets ja myɨguꞌuk ja tnɨnøjkxtøø ma̱ ja jap wyɨnatyɨ, jøts ja ojts ttamɨmadya̱ꞌa̱ktɨ sa̱ jaty teetywɨndsøn sa̱ jaty møja̱a̱ꞌdyøjktɨ ja wyɨnaty tø ñɨɨꞌmxyɨdɨ. 24Xjats ku ja myɨguꞌuk ja jadeꞌen tmadoodøø, wɨnets ja nɨdukɨꞌɨyɨ ja Dios tꞌajotꞌa̱jttøø:

―Kuuyɨ me Dios Teety jaduꞌuk møkꞌa̱jtɨn møk xmøødɨ. Tø xyiknajtskojɨgyixy tukɨꞌɨyɨ wɨnøꞌøn ja pɨkta̱ꞌa̱ky yꞌity na̱xwiiñ, wan tsa̱jpɨ, wan tna̱a̱jxɨ, wan tnøøjɨ tmejyɨ. Tum mets yø mjaꞌajtpy amuum.

25Nayɨ mets ja David ja Espíritu Santo mdukyikꞌaga̱jpxɨyɨɨꞌñ ku ja xyikwa̱a̱ñ yɨdeꞌen:

¿Tigøjxp ku ja̱a̱ꞌy ka̱jp ka̱jp nugo jotkøjxpɨm tꞌejxtɨ pøn ya̱ jagaguga̱jpꞌa̱jttɨp, pønts ya̱ kuga̱jpꞌa̱jttɨp,

jøts yø tmɨdundɨgøøwya̱mɨdɨ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm?

26Ja wɨndsøndøjktɨ midi yikutujktɨp ya̱ na̱xwiiñ, jaꞌ tø tmɨdsepøktɨ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm,

jøts ja ja̱a̱ꞌy midi tꞌanaꞌamdɨp ja ka̱jp, tø ja ñamyukyɨdɨ mayꞌampy,

jøts ja tnɨbɨdøꞌktɨ ja Dios Teety, nayɨdeꞌen ja tmɨdsepøktɨ ja yiknɨtsokpɨ midi ja Dios Teety kyejxpy.

27’Jøts janch tø døꞌøn yjaty, kumɨ jadeꞌen ja Herodes møøt ja Poncio Pilato tø tmɨnamyukyɨdɨ ja wenk ja̱a̱ꞌy jøts nayɨdeꞌen yø israelɨt ja̱a̱ꞌdyɨ ya̱ møj ka̱jpjøøjty, jaꞌ ɨdøꞌøn jadeꞌen tø yikmɨdsepiky ja mꞌUꞌnk Jesús pøn janch tsuj janch wa̱ꞌa̱ts, pøn me køꞌøm tø xanɨbɨkta̱a̱gɨ yiknɨtsokpɨ. 28Tø døꞌøn ja ja̱a̱ꞌy ja jadeꞌen yjanchtuñɨ sa̱ mets ja wyɨnaty køꞌøm tø xanɨbɨkta̱a̱gɨ jøts ku ja jadeꞌen yja̱tt, tøts ɨdøꞌøn ja jadeꞌen yjaty. 29Dios Teety, ejx ɨxya̱m sa̱ tka̱jpxꞌadsøꞌøgɨdɨ ja ja̱a̱ꞌy, yikjotmøkpøk yø mdumbɨ jøts kyatsøꞌøgɨdɨt ku tka̱jpxtɨt ja mgajpxy ja mꞌayuujk. 30Moꞌ møkꞌa̱jtɨn, moꞌ pudøjkɨn jøts tyiktsoꞌoktɨt ja pama̱a̱ꞌy jøts tyikwɨngaxøꞌøktɨt ja Jesús myøkꞌa̱jtɨn.

31Xjats ku ja cha̱pka̱jpxꞌaba̱jtɨdøø, wɨnets ja Dios tyikmiiñ ja ujx ma̱ ja jam wyɨnaty tø ñamyukyɨdɨ; xjats ja jadeꞌen ja Espíritu Santo yikjotmøkpøjkɨdøø, jøts tka̱jpxwa̱ꞌkxɨdøø amumjoojt ja Dios kyajpxy ma̱ jaty ja wyɨdejttøø.

Ku ja Jesús pyadumbɨtøjk amukɨ ja pyɨkta̱ꞌa̱ky tjaꞌa̱jttɨ

32Ja mayja̱a̱ꞌy midi wyɨnaty tø tjanchja̱wɨdɨ ja øgyajpxy ja ømyadya̱ꞌa̱ky, tuꞌugyɨ ja wyɨnmaañɨdɨ, kaꞌ pøn wenk wyɨnmay, nɨtuꞌugɨn nɨpøn ja pyɨkta̱ꞌa̱ky tkajaꞌadijy, tyumjaꞌa̱jttɨp ɨdøꞌøn ja nɨdukna̱x, kaꞌap ja pøn tjaꞌaty nadyuꞌuk. 33Jøts ja kudanaabyɨ jotmøkꞌampy ja tnɨga̱jpxtɨ tnɨmadya̱ꞌa̱ktɨ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo, sa̱ ja pyɨdsɨɨmy jadɨgojk jap ooꞌkpɨ jutjøtpy. Dios ɨdøꞌøn ja yikxon pudøjkɨn møøjyɨdɨp. 34Jøts nɨpøn nɨti kyaꞌijtxyɨ, kumɨ tyooꞌktɨp ja ña̱a̱jx jaꞌ, kumɨ tyooꞌktɨp ja tyøjk jaꞌ pønɨ pøn jaty jam ja pyɨkta̱ꞌa̱ky tmøøtꞌa̱jtp, jøts ja ñɨmeeñ ja tyikmenɨdɨ, 35jøts ja ttagødøkɨdɨ ja kudanaabyɨtøjktɨ. Jaꞌats ja tyikwa̱ꞌkxtɨp, jøts ja ttagumaydɨ pønɨ pøn jam tigati kaꞌejtxɨyɨp. 36Jamts ɨdøꞌøn wyɨnaty tuꞌuk ja israelɨt ja̱a̱ꞌy pøn ja Leví yꞌa̱pteetyꞌamøjɨp, José døꞌøn ja xyøøw, jam ja wyɨnaty tø kyeꞌexy ma̱ ja na̱a̱jx jam møj mejyjotp midi txøøwꞌa̱jtp Chipre. Jaꞌabɨ ja̱a̱ꞌy ja kudanaabyɨtøjk yikxødɨga̱tstøø, jøts ttejtøø Bernabé midi tyijpy ka̱jpxjotꞌamøjkɨbɨ; 37jaꞌats ɨdøꞌøn ttoꞌjk ja ña̱a̱jx jøts ja tyikmiiñ ja na̱xtsow, jøts ja ttagødøjkɨyɨɨꞌñ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm kyudanaabyɨ.