Search form

HECHOS 5:37

37Xjats jadɨgojk yja̱jtkojmɨ nayɨdeꞌen ku ja gobiernɨ tmachomujky ja yja̱a̱ꞌy, wɨnets nay jaꞌabɨ tiempɨ tuꞌuk ja Galileɨt ja̱a̱ꞌy ojts køꞌøm ñamyøjwɨndsønbɨkta̱ꞌa̱gɨyɨ jøts namay ja ja̱a̱ꞌy nayɨdeꞌen ttukmɨbɨjky; wɨnets ja solda̱dɨ nayɨdeꞌen yikꞌoꞌjkɨyøø, xjats ja jadeꞌen kyutɨgøøy ja kyutujk.