Search form

HECHOS 6

Ku ja nɨwɨxujkpɨ ya̱a̱ꞌdyøjk yikpɨkta̱ktøø ejxꞌejtpɨ

1Nay jaꞌabɨ et, nay jaꞌabɨ jumøjt ɨdøꞌøn ja ja̱a̱ꞌy ñamayɨꞌadøtstøø pøn jaty ja Jesús yjaꞌ pyaduujnɨdɨp. Jøts jaꞌ midi tka̱jpxtɨp ja griego ayuujk, jaꞌ ɨdøꞌøn ojts yꞌøøꞌmbɨna̱xwa̱ꞌa̱ktɨ jøts tnɨꞌøønɨdɨ ja myɨguꞌuk pøn tka̱jpxtɨp ja israelɨt ayuujk, jaꞌagøjxp ɨdøꞌøn ja yꞌøøndɨ ku ja kyuꞌøktyøꞌøxy ja kyayikꞌejxtɨ yikxon, ku ja jɨɨꞌkxy jabom jabom yjawaꞌkxy. 2Jaꞌ ɨdøꞌøn ja ñɨꞌøøndɨp, wɨnets ja nɨmakmajtskpɨ ja̱a̱ꞌy pøn tkudanaadyɨp ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo, jaꞌ ojts nɨdukɨꞌɨyɨ tna̱nkñamyukyɨdɨ ja Dios yja̱a̱ꞌy, jøts ja tnɨmaadyøø:

―Kaꞌap jadeꞌen yꞌøyɨ ku øøts ja jɨɨꞌkxy nyikwa̱ꞌkxt, jøts øøts ja Dios yꞌøgyajxpy yꞌømyadya̱ꞌa̱ky ngaꞌatska̱jpxwa̱ꞌkxɨt, ¿ti juunɨ øøts ja nꞌatstuñ? 3Mɨguꞌuktøjktɨ, paty øøts yikxon ndyimñɨgajpxy, ɨxa̱ꞌa̱dɨ nɨwɨxujk ja̱a̱ꞌy, nay jaayɨ døꞌøn køꞌøm mnawyɨꞌejxɨdɨt, jaꞌ ɨdøꞌøn mꞌɨxa̱ꞌa̱dɨp pøn wɨndsøꞌøgɨꞌejttɨp, pøn ja̱ꞌgyukɨdɨp, jøts pøn ja Espíritu Santo tmøøtꞌa̱jttɨp, jaꞌats yø tunk mdaguwa̱nɨdɨp jøts ja jɨɨꞌkxy ja jadeꞌen tyikwa̱ꞌkxtɨt. 4Øøts diosꞌajotꞌa̱jtwa̱mp øøts, nja̱a̱ktyimdyukꞌɨxpøjkwampy øøts ja̱a̱ꞌy ja Dios yꞌøgyajpxy yꞌømyadya̱ꞌa̱ky.

5Xjats nɨdukɨꞌɨyɨ ñagyajpxkyupøjkɨdøø, wɨnets ja Esteban yikpɨkta̱a̱jky yikjɨɨꞌkxwya̱ꞌkxpɨ, ja ja̱a̱ꞌy pøn ɨdøꞌøn ja Dios møk tjanchꞌajotꞌa̱jtp, pøn tmøøtꞌa̱jtp ja Espíritu Santo. Jaꞌats ɨdøꞌøn jadeꞌen yikwɨwejtstøø møøt ja Felipe, møøt ja Prócoro, møøt ja Nicanor, møøt ja Timón, møøt ja Parmenas, jøts møøt ja Nicolás pøn tsooꞌmp jam Antioquía, jaꞌ midi wyɨnaty jekyɨp tø tꞌukpabiky ja israelɨt ja̱a̱ꞌy chɨna̱a̱ꞌyɨndɨ. 6Xjats ja jam wyɨnaty tø tyikmendɨ ma̱ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm kyudanaabyɨ jamdɨ, jøts ja tkunuuꞌkxtøø jøts ja jadeꞌen tkønɨxa̱jtøø.

7Xjats ja Dios kyajpxy jadeꞌen myøjta̱kꞌadɨɨjch, mayɨꞌadøtsp ɨdøꞌøn jadeꞌen ja Dios yja̱a̱ꞌy jam Jerusalén, køꞌømba̱a̱t ja teetyøjktɨ tjanchja̱ꞌwɨñɨdɨ, køꞌømba̱a̱t ja tꞌajotꞌa̱jtnɨdɨ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo.

Ku ja Esteban yiktsumna̱a̱

8Jamts ɨdøꞌøn ja ja̱a̱ꞌy wyɨnaty tuꞌuk midi txøøwꞌa̱jtp Esteban, jaꞌ ɨdøꞌøn ja Dios myøkꞌa̱jtɨn amuum myøøtꞌajtpy, Dios ɨdøꞌøn ja kyunuuꞌkxɨn nayɨdeꞌen amuum myøøtꞌajtpy, jøts ja jadeꞌen ttuuñ ja myɨla̱grɨ Dios myøkꞌa̱jtɨngøjxp jam mayja̱a̱ꞌy agujkp. 9Nay jamts ɨdøꞌøn ja ja̱a̱ꞌy wyɨnatymɨdɨ wɨna̱a̱gɨn, pøn xumɨnøjkxtɨp ma̱ tsa̱ptøjk jam yikxødijy Esclavos Libertados. Jam wyɨnaty jaꞌadɨ midi tsooꞌndɨp Cirenɨt etjopt, jøts Alejandriɨt etjotp, jøts Ciliciɨt etjotp, møøt Asiɨt etjotp. Jaꞌats ɨdøꞌøn tnɨbɨdøꞌøktøø ja Esteban, jøts ja jadeꞌen xe ya̱ ñadyamɨga̱jpxnɨbøjkɨdøø; 10jøts nɨgɨdi døꞌøn ja tmɨdanaadyøø sa̱ ja Esteban ojts wya̱ꞌa̱ñ, kumɨ wijyꞌa̱jtɨn ja yiktumpy, jøts nayɨ Espíritu Santo ja pudøjkɨyɨp. 11Xjats ja mayja̱a̱ꞌy wɨna̱a̱gɨn tmɨjuudyøø ja myɨguꞌuk, jøts ɨdøꞌøn ja wya̱ꞌa̱ndɨt jøts ku ja Esteban wyɨnaty tø tkaꞌødyijy ja Moisés jøts ja Dios. 12Xjats ɨdøꞌøn ja jadeꞌen jotkøjxpɨm tukꞌejxpɨna̱xwa̱ꞌa̱ktɨ ja myɨguꞌuk, nɨdukɨꞌɨyɨ ja møja̱a̱ꞌdyøjktɨ møøt ja ka̱jpxwejpɨtøjktɨ; jøts ja tꞌadɨnaadyujktøø ja Esteban, xjats ɨdøꞌøn ja jadeꞌen tma̱jtstøø jøts ja tyiknøjkxtøø jam møj kutujkta̱a̱jkjotp. 13Nay ojts ɨdøꞌøn ja tpɨkta̱kmɨdɨ ja testigɨ pøn tnɨda̱a̱yꞌa̱jtp ja Esteban, yɨdeꞌen ja wya̱ndøø:

―Ya̱ꞌa̱t ja̱a̱ꞌy nɨjuunɨ yø tkamajtstuꞌuty ja kyaꞌøyꞌa̱jtɨn, xumɨ jadeꞌen yø tpagajxpy tpaxiꞌiky yø tsa̱ptøjk, nayɨdeꞌen yø ttuñ ja Moisés kyutujk. 14Ti yø jadeꞌen ñadyijyɨ, pø tøts øøts yø jadeꞌen køꞌøm ndyimyadøy ku yø jadeꞌen wya̱ꞌa̱ñ, jøts ku Jesús (ja Nazaretɨt ja̱a̱ꞌy) tyikudɨgøꞌøty yø tsa̱ptøjk møøt yø tsɨna̱a̱ꞌyɨn midi ja Moisés yikta̱a̱n.

15Ɨxam ja jadeꞌen wya̱ꞌa̱ndɨ, wɨnets ja mayja̱a̱ꞌy pøn jaty jam wyɨnaty tsɨnaadyɨp, jaꞌats ojts tꞌejxtɨ ja Esteban jøts ku wyeen yꞌa̱a̱w ja jadeꞌen kyaxɨꞌɨky sa̱m a̱nkɨlɨsɨn.