Search form

HECHOS 6:1

Ku ja nɨwɨxujkpɨ ya̱a̱ꞌdyøjk yikpɨkta̱ktøø ejxꞌejtpɨ

1Nay jaꞌabɨ et, nay jaꞌabɨ jumøjt ɨdøꞌøn ja ja̱a̱ꞌy ñamayɨꞌadøtstøø pøn jaty ja Jesús yjaꞌ pyaduujnɨdɨp. Jøts jaꞌ midi tka̱jpxtɨp ja griego ayuujk, jaꞌ ɨdøꞌøn ojts yꞌøøꞌmbɨna̱xwa̱ꞌa̱ktɨ jøts tnɨꞌøønɨdɨ ja myɨguꞌuk pøn tka̱jpxtɨp ja israelɨt ayuujk, jaꞌagøjxp ɨdøꞌøn ja yꞌøøndɨ ku ja kyuꞌøktyøꞌøxy ja kyayikꞌejxtɨ yikxon, ku ja jɨɨꞌkxy jabom jabom yjawaꞌkxy.