Search form

HECHOS 7:49

49Tsa̱jpjøtpy ø ndsøønɨ, jøts nayɨdeꞌen na̱xwiiñ.

¿Ti ndøjk meets ɨdøꞌøn myikꞌøyɨp, jøts ti tsɨnaadya̱a̱jk meets ɨdøꞌøn xmoꞌowa̱mp?